Ett tunt tyg från Stockholm / A thin fabric from Stockholm

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett tygfragment från Stockholm. Även en stor stad som Stockholm har blivit utgrävd i omgångar. Just detta fragment kommer ifrån stadsdelen Norrmalm, en plats som varit bebyggd sedan medeltiden. Kvarteret Svalan ligger i Stockholms city, nära T-centralen. 1991 gjordes en stor arkeologisk undersökning, då alla gamla hus hade rivits för att ge plats åt ett nytt kontorshus. Grävningen blev oerhört fyndrik. Med fyndens hjälp kan vi finna spår av stockholmare ända tillbaka till 1200-talet. Exakt hur gammalt detta tyg är vet vi inte då det saknar kontext.
Idag finns tyget i Historiska museets samlingar.

Landskap Uppland
Kvarter Svalan
Anläggningtyp Stadsmaterial
Fyndkategori Textilfragment
Datering Medeltid
Storlek 15x 5cm
Material Textil
Fiber 1 Ull
Fiber 2 Ull
Spinnriktining 1 Z-spunnet
Spinnriktining 2 Z-spunnet
Trådantal/cm -1 14tr/ cm
Trådantal/ cm -2 12tr/ cm
Bindning Tuskaft
Mönster Omönstrat
Stadkant Nej
Färg Mörkt brun
Visuellt intryck Ett mycket lätt och tunt tyg. Garnet har långa ganska glansiga fibrer. Fiber 1 har lite högre snodd än fiber 2 som har lite lösare snodd. Fiber 1 är tunt och jämnt spunnen. Fiber 2 är lite grövre och inte lika jämt spunnet.
Kommentarer Tråden ser ut att vara av kammgarnstyp. Då de två trådsystemen skiljer sig lite åt i uttryck. Möjligen är Fiber 1 varp då denna har en jämnare tråd samt fler trådar per cm. Tyget är väldigt jämnt slaget. Det är svårt att få någon känsla för tygets fall då det är väldigt fragmentariskt på sina platser, men det förefaller vara lite stelt om än tunt och luftigt.

 

Here comes an analysis of a fabric fragment  from Stockholm. Even a large city like Stockholm has been excavated in rounds. This fragment comes from the district of Norrmalm, a place that has been built since the Middle Ages. Quarter Svalan Eng.Swallow is located in central Stockholm, close to the Central Station. 1991 was a great archaeological survey, when all the old houses had been demolished to make way for a new office building. The digging became extremely rich in finds. With the finds help, we can find traces of locals back to the 1200s. Exactly how old this fabric is we do not know when it lacks context.

Today is the fabric of the History Museum’s collections.

Landscape Uppland
Street block Svalan
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 15x 5cm
Material Textile
Fiber 1 Wool
Fiber 2 Wool
Spin direction 1 Z-spun
Spin direction 2 Z-spun
Tread count/ cm -1 14tr/ cm
Tread count/ cm -2 12tr/ cm
Binding Two shaft/ Tabby
Pattern No pattern
Selvedge No
Color Dark brown
Visual impression A very light and thin fabric. The yarn has long rather shiny fibers. Fiber 1 has a bit higher twist than fiber 2, that has a little looser twist. Fibre 1 is thin and evenly spun. Fibre 2 is a bit rougher and not as evenly spun.
Comments The yarn seems to be of a worsted type. The two thread   systems differ slightly in their expression. Fiber 1 could be the warp since it consists of a more even thread and has more threads per centimeter. The fabric is very evenly beaten. It’s hard to make any sense of the fabric’s draping as it is very fragmented in some places, but it seems to be a bit stiff, yet very light and airy.

Ett tvärrandigt band från Enköping SMH34817/ A cross-striped band from Enköping SHM34817

Scroll down for English

Här kommer en analys av ett tvärrandigt band från Enköping. För att läsa lite kort om Enköping under medeltiden klicka här.

Fid 970497
Inv.nr 34817
Landskap Uppland
Kvarter Traktören
Anläggningtyp Stadsmaterial
Fyndkategori Textilfragment
Datering Medeltid
Storlek 45cm x 2cm
Material Textil
Fiber 1 Ull
Fiber 2 Ull
Spinnriktining 1 S-tvinnat
Spinnriktining 2 S-tvinnat
Trådantal/cm 1 9tr/cm
Trådantal/ cm 2 2tr/cm
Bindning Tuskaft
Mönster Tvärrandigt
Stadkant Ja
Färg Mörkbrun och ljusbrun
Visuellt intryck Ett grovt ganska löst slaget band med varannan tråd mörk och ljus så att det blir tydliga tvistränder. Både det mörka och det ljusa garnet har långa glansiga fibrer.
Kommentarer Bandets första och sista tråd i varpen är mörk. Inslaget är av samma typ som det mörka garnet i varpen.

Hur är bandet vävt? Bandet är förmodligen vävt i bandgrind då ingen vridning av varpen syns, som i så fall skulle indikera på at bandet hade varit vävt med brickor.
Vad har bandet använts till? Det går inte att veta då bandet saknar kontext.
Har bandet varit någon annan färg? Möjligen, men det går inte att avgöra utan en analys. Det som är spännande med detta band är att det är grovt, löst vävt och ganska sladdrigt. Detta band är unikt och saknar likheter i Historiska museets samlingar.

 

Here comes an analysis of a cross-striped band from Enköping. To read a little short of Enköping in the Middle Ages, click here.

FID 970497
Inv.nr 34817
Landscape Uppland
Street block Traktören
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 45cm x2cm
Material Textile
Fiber 1 Wool
Fiber 2 Wool
Spin direction 1 S-twisted
Spin direction 2 S-twisted
Tread count/ cm -1 9tr/cm
Tread count/ cm -2 2tr/cm
Binding Twoshaft/ Tabby
Pattern Cross-striped
Selvedge Yes
Color Dark brown and light brown
Visual impression A rather coarse and loosely beaten band with alternating threads of dark brown and light brown, that form a cross-striped pattern, in twist. Both the dark and the light yarn have very long and shiny fibres.
Comments The first and last warp thread is dark. The weft is the same as the dark yarn in the warp.

How is the band woven? The band is probably woven with a rigid heddle since there is no visible twisting of the warp, which in this case would indicate that the band had instead been woven with tablets. What has the band been used for? It is not possible to know since the band lacks context. Has the band been another color? Possibly, but this cannot be determined without analysis. What makes the band interesting is that it is coarse, loose and a bit floppy. In the collections of the Historical Museum, this type of band is unique.