40/ 2018- The hard core metal

As some of you may already know, Amica Sundström  from Historical Textiles, works at the Swedish History Museum as textile curator. Today, together with Thomas Neijman, she held a guided  tour for a group of people with a special interest for medieval metal works. The armourerAlbert Collins, Via Armoari, celebrates 20 years as a professional armourer this weekend and he has a big party to celebrate this. Plenty of people have travel to Stockholm just for this occasion. The group that came to the museum took the chance to visit the special tour today when in the neighborhood.

Albert also, as many of you may already know, just had a kickstarter campaign get help with the funding, in order to reintroduce armourer as a official craft in Sweden. The last master armourer we had in Sweden was during the late 18th century. After the last master died the craft was official gone.

Albert’s kickstarter campaign has been fully funded and it is incredibly pleasing that it will once again be possible to reintroduce this craft to the Swedish craft council.

We are incredibly happy about this and therefore deviate from our usual theme of displaying textiles. We will this weekend display a mix of photo on various types of medieval (and some older) metal items that are parts of the collections of the Swedish History Museum.

Hope you can forgive this textile free Friday. <3
ps. There are of course some pictures of things that are related to textiles such as scissors, pins etc.

Happy weekend!
Amica and Maria

Textile dictionary

English below

För lite över ett år sedan så publicerade vi ett blogginlägg om Textilteknisk terminologi.  Här kunde ni läsa om hur ett antal olika personer och organisationer hade samarbetat för att göra informationen tillgänglig och sökbar på nätet.

Vi har nu glädjen att kunna publicera en förenklad variant av detta uppslagsverk, en tabell. Tabellen innehåller ca.450 textila ord, från förindustriell textilproduktion, och dessa är översatta till åtta olika språk. Ni hittar tabellen som ett alternativ i huvudmenyn på vår sida, Textile Dictionary.  Här visas alla åtta språk samtidigt och hela tabellen är sorteringsbar  per språk (tabellhuvudet), sökbar (sökfönster högst upp) och filtreringsbar per språk (längst ner i tabellen).

Om du drar markören över den svenska ordet så får du upp en beskrivning av detta. Klickar du på ordet så kommer du till grundinformationen i  KulturNav.
Än så länge finns det bara svenska beskrivningar. Du kan föreslå beskrivningar på andra språk och göra andra tillägg och ändringsförslag i KulturNav.

Trevlig sökning!
/ Amica och Maria

English
Just over a year ago, we published a blog post about Textile technical technology. Here you could read about how a number of different people and organizations had collaborated to make the information available and searchable online.

We have now the pleasure of publishing a simplified variant of this dictionary, a table. The table contains about 450 textile words, from pre-industrial textile production, and these are translated into eight different languages. You will find the table as an option in the main menu on our page. Textile Dictionary. Here, all eight languages are displayed at the same time and the entire table is sortable by language (table header), searchable (search window ) and filterable by language (table footer).

If you hover over the Swedish word you will get a description of this word. If you click on the word, you will open the information page, of that word, in KulturNav.
So far, there are only Swedish descriptions.You can propose descriptions in other languages ​​and make other additions and suggestions to KulturNav.

Happy searching!
/ Amica and Maria

5000 followers on Facebook

Scroll down for English

När vi startade vår Facebooksida trodde vi aldrig att vi skulle få så många följare. Vi har precis passerat 5000 följare och vi måste fira med några häftiga historiska textilier.

Vi presenterar vår favoritdel på textiler- stadkanter. När du hittar dessa på ett gammalt tyg, så ger de väldigt viktig information om det tyget.
De talar om var som är varp och vad som är inslag. Detta är grunden i all vävning!

Därför delar vi med oss av en samling olika stadkanter. Hoppas att du gillar dom lika mycket som vi gör. Och tack för att du följer oss <3

English
When we started our Facebook page we had no idea that we would get som many followers. We have just passed 5000 and we must celebrate with some awesome historical textiles.

We present to you out favorite part of textiles- selvages. When you find them in an old fabric,
they give really important information about that fabric.

They tell us what thread is warp and what is weft. The basic of all weaving! 

We therefor present to you a variation of selvages. Hope you like them as much as we do! And thank you for following us <3
/Amica and Maria

All pictures Historical Textiles. CC-By
If sharing please give us cred for the pictures. Thank you!

Middelaldercenter- more pictures 

Elina is spinning

Maria is checking up on the roses

Amica is overseeing the rose garden

Christine is having a stroll in town

-Hey, should we keep that weaving misstake in the kirtle?
– Hrm…. Well, there are a lot of weaving misstakes in the fabrics from the 14th and 15th century… Let’s keep it!

SparaSpara

Planerar sommaren/ Planning the summer

Historical textiles kommer att dyka upp på lite olika ställen under sommaren. Vi lägger till löpande då fler platser kommer till.  Vill man träffa oss så finns vi här:

Historical textiles will appear in some different places during the summer. We add on a regular basis as more places are added. If you want to meet us, we are here:

5 -11 juni/ 5th- 11th June
Tillsammans med/ Together with- Iloinen Joutsen- Merry Swan
Denmark- Middelaldercentret 
http://www.middelaldercentret.dk/en

29 juni- 2 juli/ 29th of June- 2th of July
Tillsammans med/ Together with- Iloinen Joutsen- Merry Swan
Finland- Turku medeltidsmarknad/ Turku medieval market
http://en.keskiaikaisetmarkkinat.fi/

8-9 juli / 8th- 9th July
Sverige- I Förfäders Spår – Vikingatida Marknad/ Viking market/ Ancestors’ Footsteps
https://www.facebook.com/events/990928814340180/

29- 30 juli/ 29th- 30th July
Sverige- Historiefärgarna 2017 Norrköpings stadsmuseum
http://www.norrkopingsstadsmuseum.se/program/historiefargarna-2017/

Hoppas att vi ses!
Hope to see you!

/ Amica & Maria

Textilteknisk terminologi/ Textile technical terminology

English within the text- Translated by Anna Lindemark, Lindemark Text

Nordisk textilteknisk terminologi – Förindustriell vävnadsproduktion
1967 gav Elisabeth Strömberg, Agnes Geijer, Margrethe Hald och Marta Hoffman ut boken “Nordisk textilteknisk terminologi- Förindustriell vävnadsproduktion“.  Boken utgörs av en samling definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt engelska, franska och tyska. 1979 reviderades  upplagan av Geijer och Hoffmann. De isländska och finska termerna sammanställdes av Elsa E. Guðjónsson. Boken är en guldgruva, och många gånger har vi svurit över att den inte finns tillgänglig digitalt. När vi har bloggat har boken alltid funnits med för att stötta våra texter.
För en liten tid sedan snubblade vi över KulturNav. KulturNav är en webbplats där museer och andra organisationer kan bygga upp och förvalta gemensamma listor över t ex personer, organisationer, platser (sk. auktoriteter) eller ordlistor som kan beskriva, föremål, tekniker, material eller ämnesord (sk. vokabulärer). Vi skrattade och sa “på ett sånt här ställe skulle Nordisk textilteknisk terminologi passa in”. Det gick några veckor och vi kunde inte släppa tanken på att boken skulle få ett nytt liv om den digitaliserades. Det blev helt enkelt läge att agera. Maria tog kontakt med KulturIT och de var väldigt intresserade av en sådan lista i KulturNav. Men vem skulle äga en sådan lista, eller dataset som det heter i KulturNav? Vi etablerade kontakt med Textilmuseet i Borås och de blev väldigt glada och lovade att förvalta datasetet.

English

Nordic textile technical terminology – pre-industrial fabric  production
In 1967, Elisabeth Strömberg, Agnes Geijer, Margrethe Hald and Martha Hoffman published “Nordisk textilteknisk terminologi- Förindustriell vävnadsproduktion” which translates to: “Nordic textile technical terminology pre-industrial fabric  production”. The book consists of Swedish term definitions, with synonyms in Danish, Icelandic, Norwegian, Finnish, English, French and German. The edition was revised by Geijer and Hoffmann in 1979. The Icelandic and Finnish terms were compiled by Elsa E. Guðjónsson. The book is an aboslute goldmine, and many times we’ve cursed the fact that the book is not available in digital format. In the writing of our blog, this book has this book has been extremely useful in supporting our texts. Not long ago, we came across KulturNav (“the Culture Hub”). KulturNav is a website where museums and other organizations can create and manage shared lists of things like people, organizations, places (so -alled authorities) or words that can describe objects, techniques, materials or topics (so-called vocabularies).

We laughed and said that “in a place like this, the Nordic textile technical terminology would fit right in.” A few weeks went by, and we could not stop thinking that the book would have a new life if it was digitized. It was time to act. Maria contacted KulturIT and they were very interested in a list like this at KulturNav. But who would own that list, or dataset as it is called at KulturNav? We contacted the Textile Museum in Borås, and they were delighted and said they would manage the dataset.

Nördsourcing
Hur skulle vi få boken i digital form? Boken skulle scannas till PDF och därefter konverteras till Excel. Tyvärr föll det på att boken innehåll så många olika språk. Alla former av konverterare fick hicka vid synen på isländska och tappade då sina kolumner. Vi fick helt enkelt skriva manuellt – alla 102 sidor. Eftersom varje sida innehåller rätt mycket information var idén att man skulle kunna vara ett gäng som delade på boken. Vi började helt enkelt med Nördsourcing. Här gällde det att jaga folk som kunde vara sugna på att jobba för en god sak. Marie Hedén var den första nörden att nappa. Filer skickades och Marie levererade några veckor senare en Excelfil på 443 rader x åtta språk för överläsning till KulturNav. Ett stort tack till Marie för en enastående insats!

English
Nerd Sourcing
How would we convert the book into digital format? The book would be scanned to PDF and then converted to Excel. Unfortunately, it contained too many different languages. All forms of converters got the hiccups from the Icelandic, and started deleting columns. We simply had to write the whole thing manually – all 102 pages. Since every page contains a lot of information, the idea of dividing the book within a group of people emerged.  We simply started Nerd Sourcing. The search for people who might be eager to work for a good cause. Marie Hedén was the first nerd to take the bait. Files were sent, and a few weeks later Marie delivered an Excel file containing 443 lines x eight languages for transfer to KulturNav. A big thank you to Marie for an outstanding contribution!

KulturNav
Gå in på kulturnav.org
Open kulturnav.org
Klicka på Öppna KulturNav
Click on Open KulturNav
Språk kan ändras i det övre högra hörnet 
Language can be changed in the upper right corner

Har du valt svenska som språk så söker du på svenska. Vill du söka efter ett finskt ord så byter du språk till finska
If you have selected Swedish, you will be searching in Swedish. If you wish to search for a Finnish word, change language to Finnish

Här hittar du “Nordisk textilteknisk terminologi” – se bild
Here’s the “Nordisk textilteknisk terminologi”- see picture
Du kan också söka efter ord direkt i sök-fältet
You can also search for words directly in the search box
Bilden till höger visar hela datasetet
The picture to the right shows the entire dataset

Öppna en term
Open a lable
Där ser du benämningen på det språk du valt
Here’s the term in your chosen language
Du ser också den svenska beskrivningen. Google translate är din vän. Funkar bäst att först översätta till engelska och sedan vidare till andra språk
You can also see the Swedish description. Google Translate is your friend. Works best when you translate into English and then into other languages
Under “visa språk” ser du den primära termen på alla de andra språken. Under alternativ benämning ser du om termen har fler benämningar på samtliga språk
Under “Show languages” is  the primary label of all the other languages. There’s also the “Alternative label”

Hur kan du bidra? 
Om du känner att du skulle vilja lägga till, dra ifrån eller ändra något kan du skicka förslag på ändringar till Textilmuseet. Du behöver skapa ett konto på KulturNav.
Detta är givetvis gratis!

How to contribute?
If you feel you would like to add, subtract or change anything you can submit suggested changes to the Textile Museum. You need to create an account on KulturNav. This is completely, free, of course!

Klicka knappen högst upp till höger. “Logga in/ registrera” –
Click the button at the top right. “Login / Register”
När ditt konto är skapat kan du logga in och föreslå ändringar –
Once your account is created, you can log in and suggest changes
Klicka på den blå rutan med de tre strecken-
Click on the blue box with the three stripes
Välj “Föreslå ändring”
 Select “Suggest change”
Välj vad du vill ändra och klicka på “pennan” för den raden
Choose what you want to change and click “pencil” for that line
Du kan nu välja på vilket språk du vill att förändringen skall gälla
You can now choose the language to which you want the change to apply
Fyll i din ändring och klicka på “Spara förslag”
Enter your changes and click “Save suggestion”

Hjälp till att göra nördtextilvärlden bättre <3
Help us to improve the world of nerd textile  <3

/ Amica och Maria