46/2018- A good quality wool fabric from Uppsala

Scroll down for English

Denna textil är hittad vid utgrävningarna i kvarteret Rådhuset i Uppsala. Textilien är daterad till 1200-1500. Idag är den en del av samlingarna från Historiska Museet.

Fragmentet är ett ylletyg, vävt i  2/2 kypert och är av en relativt fin kvalité, även om den i dag är mycket tunnsliten. Varptråden är tunn och jämn, den är Z-spunnen med många snoddvarv per cm. Inslaget är lite tjockare än varpen. Inslaget är S- spunnet och har inte heller lika många snoddvarv per cm, detta medför att inslaget är lösare och fyller ut mer än vad varpen gör, i tyget. Därför är det också färre inslag per cm än det är med antalet varptrådar per cm. Att förhållandet mellan inslag och varp är så här pass olika är mycket vanligt under medeltiden.

Tittar man noga längs kanterna finns det på sina håll tydliga lämningar av tidigare stygn. Dessa stygn syns idag som ett antal runda små hål, och de är placerade på rad efter varandra. Jämnt fördelade.

Fragmentet räknar vi till grupp 3 – fragment av utslitna klädesplagg. Det skulle mycket väl ha kunnat varit ett klädesplagg ursprungligen. Vilket plagg tror du att det kan ha varit en del av?

Trevlig helg,
Amica och Maria


Photo: Ola Myrin, SHM

This textile fragment was found at the excavations at Rådhuset (City Hall) in Uppsala. The textile is dated to 1200-1500. Today it is part of the collections at The Swedish History Museum.

The fragment is a woolen fabric, woven in 2/2 twill and of a relatively fine quality, although today it is very worn and thin. The warp threads are thin and even, they are Z-spun with a high twist per cm. The weft is a bit thicker than the warp. The warp is S-spun and does not have as many twists per cm, which means that the warp is looser and fills out the fabric more than the warp does. Therefore, there are also fewer weft threads per cm than warp threads per cm. This kind of sett is very common during the Middle Ages.

Looking closely along the edges, remains of previous stitches are plainly visible. These stitches can be seen today as a number of small round holes, evenly spaced in a row. We classify the fragment as group 3 – fragments from worn-out garments. It could very well have been a garment originally.
What do you think it may have been a part of?

Happy weekend!
Amica and Maria

44/2018- The archaeological medieval textile fragments from Swedish cities

Scroll down for English 
På Historiska museet i Stockholm pågår just nu ett arbete med att förbättra och dela information om de ca 1000 medeltida arkeologiska textilfragment som museet förvaltar. Det innebär att nya bilder fotograferas och fragmenten kommer att analyseras och kategoriseras i visuella grupper, som gör att de blir lättare att prata om olika textilkvalitéer. Bild och analys kommer sedan att föras in i museets databas och bli sökbart. Det kommer dock dröja ytterligare innan det är publicerat eftersom museet byter föremålsförvaltningssystem. Men vi kan inte hålla oss utan kommer börja lägga upp fina nyfotograferade fynd här på vår blogg.

Fyndmaterialet som nu gås igenom kommer från arkeologiska utgrävningar som gjorts framförallt på 1970-talet i olika svenska städernas stadskärnor. En del av samlingen som finns på museet kommer från Enköping, från kvarteret Traktören, och den första textilien som vi visar idag kommer därifrån.

Det arkeologiska medeltida textilfragmenten från våra städer kan delas in i fem grupper
1- borttappade föremål, ex en vante
2 -spill från tillverkning
3 -fragment av utslitna klädesplagg
4 -rester av grövre emballage textil
5 -trådar, filtad ull eller lös ull

Av de ca 1000 fragmenten som finns på museet tillhör en mycket liten del grupp ett.

Fragmentet på bilden är en 2/1 kypert, ull. Fragmentet är mycket slitet så det kommer troligen från ett utslitet klädesplagg eller en inrednings textil som exempelvis en dyna. Idag är textilen ljusbrun och ingen synlig färg framträder. Men om man tittar uppe till höger i bilden syns släppta trådar. Detta indikerar att det här har varit en vävd rand som bundit i tuskaft/ inslagsrips. Dateringen är “medeltid”. Vi placerar denna väv till 1300-talet då den har det karakteristiska ränderna som är vanliga för tiden.
/ Amica och Maria

Foto Ola Myrin, SHM

At the Historical Museum in Stockholm, work is right now being done to improve and share information about the approximately 1000 medieval archaeological textiles that the museum manages. This means that new photos are being taken and the fragments will be analyzed and categorized into visual groups, that will make it easier to talk about different textile qualities. Photo and analyzed result will then be uploaded into the museum’s database and become searchable. However, it will take some time before it is published because the museum is changing the system for the database. But we can’t wait and will start posting nice photos of the finds here on our blog.

The material currently under review comes from archeological excavations made mainly in the 1970s in the city centers of different cities in Sweden. A part of the collection that is found at the museum comes from Enköping, from the quarter of Traktören, and the first textile presented today comes from there.

The archaeological medieval textile fragments from our cities can be divided into five groups
1 – lost items, for an exempel, a mitten
2 – left overs from manufacture
3 -fragments from worn out garments
4 – residue of coarser packaging textile
5 – threads, felted wool or loose wool

Of the approximately 1,000 fragments found in the museum a very small part belongs to group 1.

The fragment is a 2/1 twill, wool. The fragment is very worn, so it probably comes from a worn out garment or an interior textile, like as a cushion. Today the textile is light brown and no visible color is shown. But if you look at the top right in the picture you see some loose threads. This indicates that this textile have had a woven stripe, woven in plain weave/ extended tabby. The dating is “medieval”. We place this fabric in the 14th century as it has the characteristic stripes that are commonplace at the time.

The fabric is what we would describe as an medium quality suitable for an example kirtles and hoods.
/ Amica and Maria