Stickad silkesstrumpa/ Knitted silk stocking/ Calza fatta ai ferri

Scroll down for English and Italian
Traduzione Italiana Anna Attiliani 

Samlingsnummer 001.
Stickad silkesstrumpa från Italien, kasserad mellan åren 1470-1540.
Läs mer om samlingen här. 

Strumpan är slätstickad i mörkbrunt, nästan svart, silke. Strumpan är välanvänd och foten är mycket sliten och lappad med vitt eller oblekt tyg, troligen linne. Lagningen på foten är också utsliten. Skaftet på strumpan är idag 43 cm högt, det har varit högre, den övre delen saknas. Foten på strumpan är 23 cm lång och den är 11 cm över foten. Måttet över vristen är 9 cm och strumpan mäter 11 cm över vaden.

Silkesgarnet är ett slätt och homogent garn. Masktätheten är 10 maskor per cm och det går 10 varv per cm. Strumpan är formstickad och har en stickad söm på baksidan av benet. Den har en dekorativ intagningar vid vristen, på båda sidor. Då tåpartiet är bortslitet kan man inte säga ur detta har sett ut.
Strumpan är lappad med ett tyg i en, förhållande till strumpan, ganska grov kvalitet. Tyget är vävt i tuskaft och har en täthet på 24x 22tr cm. Lagningen är utsliten på både hälen och framme i tån. Lagningen är fastsydd med en ganska grov lintråd.

Kommentar om strumpan
Strumpans fotlängd motsvarar omkring en skostorlek på storlek 36. Måtten över benen tyder på att en mycket nätt person har burit plagget. Det går inte att säga hur hög strumpan har varit då den övre delen saknas. På en person som är 168cm lång räcker 43cm till strax under knät. Strumpan är omsorgsfullt stickad och stickningen är mycket jämn. Intagningen vid vristen är dekorativt utfört. Kvalitén är väldigt fast och strumpan är inte alls vidare elastisk.

Kommentarer från Historical textiles
Vi tycker det är väldigt roligt at få se ett sånt välanvänt plagg. Som lagats med ett tyg som skiljer sig väldigt mycket från strumpan. Både i material och i utseende. Vi kallar lagningen för ”fullagning”. Det är också otroligt roligt att strumpans lagning har helt slitits ut innan den har kasserats.

Referenser 
I samlingarna hos Museum of London finns ett fragment av en annan stickad strumpa i silke som uppvisar flera likheter med strumpan från Italien. Denna är daterad till mitten på 1500-talet. Museum of London anger att deras strumpa möjligen är importerad från Italien eller Spanien. Strumporna är båda ganska lika i storlek, båda har en liknade intagning vid vristen och silkesgarnet i de båda strumporna påminner om varandra. Denna strumpa har inte lika många maskor eller varv per cm som den Italienska strumpan. Länk till fyndet
Amica, Maria
Alla bilder omfattas av CC by SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder. 

English
Collection Number 001
Knitted silk stocking from Italy, discarded between the years 1470-1540.
More info about the collection here
The stocking is knitted in stocking stitch with dark brown, almost black silk. The stocking is well used and the foot is very worn and patched with white or unbleached cloth, probably linen. The repair of the foot is also very worn. The leg of the stocking is now 43 cm long, it has originally been longer, the upper part is missing. The foot of the stocking is 23 cm long and measures 11 cm over the foot. The measurement of the stocking over the ankle is 9 cm and 11 cm over the calf.

The silk yarn is a smooth and a very homogeneous yarn. The gauge is 10 stitches/cm and 10 rows/cm. The stocking is knitted to shape and has a knitted false seam on the back of the leg. It has decorative decreases at the ankle, on both sides. Since the toe is worn out, we cannot say how it was made.

The stocking is patched with a cloth in a rather rough quality compared to the stocking itself. The fabric is woven in plain weave and has a threadcount of 24×22 threads/cm. The patch is worn on both the heel and in the front of the toe. The repair is attached with a rather coarse linen thread.

Comments on the stocking
The length of the stocking foot corresponds to about a European shoe size 36. Measurements of the leg part suggest that a pretty small person has worn the garment. We cannot say how high the stocking reached since the upper part is missing. On a 168 cm tall person, 43 cm reaches just below the knee. The stocking is carefully knitted and the knitting is very even. The decreases at the ankle are executed in a very decorative way. The quality is very solid and the stocking is not elastic at all.

Comments from Historical Textiles
We think it’s very fun seeing one of those well-used garments, repaired with a fabric that is very different from the stocking. Both in the material used and the way it looks. We call the repair “ugly patching”. It’s also incredibly fun that the patching of the stocking has been completely worn out before it was discarded.

Reference 
In the collections of Museum of London there is a fragment of another knitted silk stocking showing many similarities with the stocking from Italy. This one is dated to the middle of the 1500s. Museum of London indicates that their stocking would possibly be imported from Italy or Spain. The stockings are both quite similar in size, both have a similar decrease at the ankle and the silk yarn in the two stockings is similar. This stocking does not have as many stitches or rows per cm as the Italian stocking.
Link to the find.
All images subject to CC by SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.
Amica, Maria

Italiano
Numero 1 della collezione
Calza fatta ai ferri, Italia, scartata tra il 1470 e il 1540.
La calza è realizzata ai ferri in maglia rasata, in seta marrone scuro, quasi nera. La calza è molto usata e il piede è molto consumato e rattoppato con della stoffa bianca o non sbiancata, probabilmente lino. La riparazione del piede è anch’essa molto consumata.

 La gamba della calza è ora lunga 43 cm, originariamente doveva essere più lunga, dal momento che la parte alta è mancante. Il piede della calza è lungo 23 cm e misura 11 cm sopra il piede. La misura della calza alla caviglia è 9 cm e 11 cm al polpaccio.

 Il filo di seta è liscio e molto omogeneo. La tensione del lavoro a maglia è di 10 punti/cm e 10 ferri/cm. La calza è realizzata per ricalcare la forma della gamba. Ha una falsa cucitura, sempre realizzata ai ferri, nella parte posteriore della gamba, e ha anche delle diminuzioni decorative su entrambi i lati della caviglia. Dal momento che la zona dell’alluce è consumata, non possiamo dire come è stata realizzata.

 La calza è rammendata con della stoffa in una qualità piuttosto grezza, confrontata alla calza stessa. La stoffa è a tessitura piana e ha una densità di 24×22 fili/cm. La toppa è consumata sia sul tallone che nella parte frontale dell’alluce. La riparazione è attaccata con un filo di lino piuttosto grossolano.

 Commenti sulla calza
La lunghezza della calza corrisponde approssimativamente a una taglia europea di scarpe n. 36. Le misure della parte superiore della gamba suggeriscono che sia stata indossata da una persona piuttosto piccola. Non possiamo sapere quanto era alta la calza, dal momento che la parte superiore manca, ma possiamo dire che, su una persona alta 168 cm, una calza lunga 43 cm arriva appena sotto il ginocchio.  La calza è realizzata con grande cura: la lavorazione ai ferri è molto regolare, le diminuzioni sulla caviglia sono eseguite in un modo molto decorativo, la qualità e molto robusta e la calza non è per niente elastica.

 Commenti da Historical Textiles.
Pensiamo che sia molto divertente vedere un indumento così usato, riparato con una stoffa tanto diversa dalla calza, sia per il materiale utilizzato sia per il suo aspetto: chiamiamo la riparazione “le brutte toppe”. È anche molto divertente che la toppa della calza sia stata completamente consumata anch’essa prima che la calza sia stata definitivamente scartata.

Riferimento
Nelle collezioni del Museo di Londra (Museum of London) c’è un frammento di un’altra calza di seta realizzata ai ferri, che mostra molte somiglianze con la calza italiana. Questa è datata a metà del XVI secolo: il Museo di Londra indica che la calza in loro possesso potrebbe essere stata forse importata dall’Italia o dalla Spagna. Le calze sono simili nella dimensione, entrambe hanno simili diminuzioni sulla caviglia e il filo di seta è molto simile, ma il reperto londinese non ha tanti punti o ferri al centimetro quanti ne ha la calza italiana. Link
Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.
Amica, Maria

Tidskapseln/ The time capsule/ La capsula del tempo

Scroll down for English and Italian
English translation- Lindemark text

Tidskapseln
Ibland händer saker som man har svårt att tro, och man måste nästan nypa sig själv i armen, för att förstå att det man just varit med om verkligen har hänt.

Vi har fått privilegiet att analysera ett hittills helt okänt fyndmaterial. Tack vare ett par privatpersoner har ett världsunikt textilmaterial från senmedeltiden och den tidiga renässansen blivit tillgängligt. Personerna i fråga har valt att vara anonyma, vilket vi respekterar. Det är också villkoret för att vi ska kunna publicera dokumentation rörande textilierna.

Textilfynden kommer från ett italienskt slott, där de råkat bevaras i en trossbotten. Proveniensen är bekräftad, men har inte möjlighet att gå ut med exakta uppgifter i dagsläget. Vi förstår att ni kommer att vilja veta mer om detta, men vi ber er att respektera ägarnas önskemål.

Samlingen består av ett stort antal fynd, som till stor del utgörs av kasserade plagg och inredningstextilier. Det som gör samlingen unik är att den är innehåller många typer av textilier som normalt inte finns bevarade. Textilierna har kasserats mellan 1470 och 1540. En del av materialet är med andra ord sannolikt äldre än så.

Under våren 2016 fick vi möjlighet att se undersöka materialet, och vi kan bara konstatera att det är av stor betydelse, och kommer att räta ut en del frågetecken. Det kommer också att ge en fylligare bild av textilier i Italien under denna tidsperiod.

Eftersom intresset kommer att vara stort i Italien kommer vi från och med nu att samarbeta med Anna Attliani www.tacuinummedievale.blogspot.it för att kunna publicera alla texter som rör de aktuella fynden på både engelska, italienska och på svenska. Vi förstår att ni är otroligt nyfikna och vill veta mer om detta.
Amica, Maria, Anna

The time capsule
Sometimes, things happen that are hard to believe, and we almost have to pinch ourselves to understand that what we have just been part of really happened.

We have had the privilege to analyze an historical find that is hitherto completely unknown. Thanks to the initiative of a few individuals, a unique collection of textiles from the late Middle Ages and the early Renaissance have been saved for posterity. The people behind this effort have chosen to remain anonymous, a wish that we will respect, and also the condition for publication of any documentation relating to the textiles in question.

The textiles have been preserved underneath the floor boards of an Italian castle. Their provenance is confirmed, but we can’t reveal any exact data at the moment. We understand that you will want to know more about this, but we ask you to respect the owners’ wishes.

The collection consists of a wide range of finds, and is largely made up of discarded clothes and interior textiles. What makes the collection unique is that it consists of a great many textiles of a kind that is not usually preserved. The textiles have been discarded between  1470 and 1540. This means that part of the collection can be older still.
In the spring of 2016, we had an opportunity to look at the material, and we can only conclude that it is of great importance, and will answer some questions. Eventually it will provide a better understanding of textiles in Italy during the period in question.

As the Italian interest will be great, we are now collaborating with Anna Attiliani www.tacuinummedievale.blogspot.it to be able to publish all the texts relating to the finds in English, Italian and Swedish. We understand that you are incredibly curious and want to know more about this.
Amica, Maria, Anna

La capsula del tempo

A volte, succedono cose difficili da credere, tanto da doverci dare un pizzicotto per renderci conto che ciò a cui abbiamo appena assistito è accaduto veramente. Abbiamo avuto il privilegio di analizzare dei reperti storici che, fino a questo momento, erano completamente sconosciuti. Grazie all’iniziativa di alcune persone, una collezione unica di tessuti del tardo Medioevo e dei primi anni del Rinascimento è stata salvata per i posteri. Le persone dietro questa impresa hanno chiesto di rimanere anonimi, un desiderio che rispetteremo e che è anche la condizione posta per la nostra pubblicazione del materiale relativo a questi tessuti.

I tessuti si sono conservati sotto le tavole del pavimento di un castello italiano. La loro provenienza è confermata, ma non possiamo rivelare nessun dato preciso al momento. Comprendiamo che vorrete saperne di più, ma vi chiediamo di rispettare la volontà dei proprietari. La collezione consiste in una grande varietà di ritrovamenti, ed è in gran parte composta da abiti scartati e da tessuti d’arredamento. Ciò che rende la collezione unica è il fatto che sia composta da una grande quantità di tessuti di una tipologia che normalmente non è conservata. I tessuti sono stati scartati tra il 1470 e il 1540: questo significa che una parte della collezione può anche essere più antica.

Nella primavera del 2016, abbiamo avuto l’opportunità di vedere il materiale: possiamo solo concludere che è di grandissima importanza e che può portare la risposta ad alcune domande. Alla fine, sarà in grado di contribuire a una migliore conoscenza dei manufatti tessili in Italia durante il periodo in questione. Dal momento che l’interesse in Italia sarà grande, collaboriamo con Anna Attiliani (www.tacuinummedievale.blogspot.it) per poter pubblicare tutti i testi relativi ai reperti in inglese, italiano e svedese.
Comprendiamo che siete incredibilmente curiosi e che volete saperne di più.
Amica, Maria, Anna