Madonnan från Edshult kyrka SHM14648 ID93963/ The Madonna from Edshult’s church SHM14648 ID93963

English under the Swedish text

Här kommer en beskrivning av en madonnaskulptur från Edshults kyrka i Småland. Datering 1300-1350.

Edshults gamla medeltida kyrka byggdes på 1300-talet, eller möjligen redan på 1200-talet. Det var en treskeppig träkyrka, vilken ursprungligen tjänade som gårdskyrka till ett säteriet i Edshult. Den hade en rik bemålning från 1300-talets förra del. Ca 100 m sydväst om kyrkoplatsen finns rester av en försvarsborg. Edshults nya kyrka uppfördes 1836-1838. Strax efter att den nya kyrkan öppnats, revs den gamla kyrkan och både materialet kyrkan var byggd av och inventarierna ropades ut på auktion. På så vis försvann predikstol, altarring, oljemålningar och skulpturer ut i bygden. Bland annat fanns en madonnaskulptur i kyrkan.

Några år efter rivningen av kyrkan kom Nils Månsson Mandelgren till Edshult. Mandelgren var utsänd av Vitterhetsakademien för att dokumentera kyrkor. Han lyckades spåra en del av föremålen från den gamla kyrkan. Några plankor från kyrkans invändiga målningar från 1300-talets första hälft hade kommit till användning i spiltorna i kyrkstallarna och fattighusets vedbod, medan predikstolen användes till hönshus eller hundkoja. Altarringen användes som inhägnad för svin. En del av de målade plankorna ritade han av och gav ut i ett praktverk, Monuments scandinaves du moyen age. Trots att kyrkan inte finns längre, kan man genom Mandelgrens skisser, gjorda på platsen, ändå få en viss uppfattning om målningarna.

Sommaren 1912 gav sig Andreas Lindblom på jakt efter bevarade föremål från kyrkan. Han lyckades lokalisera fjorton målade plankor i fattighusets vedbod, vilka överfördes till Historiska museet. Lindblom visste att den madonnabild som funnits i kyrkan vid auktionen hade sålts till en bonde, som sedan för ett stop brännvin överlät den till en annan bonde, som hette Birger.
Genom att fråga sig fram från gård till gård fick Lindblom slutligen veta vem som nu hade madonnabilden, nämligen en bonde i byn Ärnaberg. Så här skriver han: ”Fredrik Samuelsson (så hette gårdens ägare) tillsade sin dotter att hämta ned bilden. Bondflickan tog Guds Moder resolut i famnen och bar henne utför trappan. – Nu utgör den sköna Madonnan från Edshult en af prydnaderna i Statens historiska museum.”

Sedan 1912 finns Madonnan från Edshult kyrka i Statens historiska museums samlingar. Hon finns utställd på våning 2.
Skulpturen är 95cm hög.
Madonnan sitter på en bänk som är bemålad i vitt, rött, orange, grönt samt svart. De svarta partierna är förmodligen tänkta att visa att sidstycket på pallen är genombrutet.

English
A description of a Madonna sculpture from the Edshult church, Småland, Sweden. Dated to 1300-1350.

The old medieval church at Edshult was built in the 1300s or, possibly as early as the 1200s. It was a three-aisled wooden church, originally serving as a farm church to a manor in Edshult. Inside were rich paintings from the second half of the 14th century. About 100 metres southwest of the church green are the remnants of a defense tower. The new church at Edshult was built in 1836-1838. Shortly after the opening of the new church, the old one was demolished, and both the building materials and inventory was auctioned off. The pulpit, altar rails, oil paintings and sculptures were sold within the district. Among several other items was a Madonna sculpture that belonged to the church. A few years after the demolition, Nils Månsson Mandelgren came to Edshult. He had been sent by the Royal Academy of Letters, History and Antiquities to document the churches. He managed to trace some of the objects from the old church. Some of the planks with church interior paintings dating from the first half of the 14th century had been used to make stalls in the church stables and in the poorhouse woodshed, while the pulpit was used for a chicken coop and doghouse. The altar rails were used to make a pig pen. Mandelgren copied some of the painted planks and eventually published a magnificent work, Monuments Scandinaves du Moyen Age. Although the church is no longer there, it is possible to get an idea of what the paintings looked like, with the aid of Mandelgren’s sketches, made on the spot.

In the summer of 1912, Andreas Lindblom came in search of objects preserved from theEdshult church. He was able to locate fourteen painted planks in the poorhouse woodshed, which were all sent to the Swedish History Museum. Lindblom knew that the Madonna from the church that had been auctioned away had been sold to a farmer, who had subsequently sold it to another farmer named Birger, for a pint of brandy. By asking his way from farm to farm, Lindblom finally found out who had the Madonna sculpture in their possession: a farmer in the village of Ärnaberg. He writes: “Fredrik Samuelsson (the owner of the farm) told his daughter to fetch the sculpture. The girl took the Mother of God resolutely in her arms and carried her down the stairs. – Now, the beautiful Madonna from Edshult is one of the ornaments of the Swedish History Museum.”

Since 1912, the Madonna of the Edshult church is preserved within the collections of the Swedish History Museum. She is on display on the 2nd floor.

The sculpture measures 95 cm.
The Madonna is sitting on a bench that is painted in white, red, orange, green and black. The black is probably meant to show that the side panels of the pallet are perforated.

Madonnan är krönt med en krona, mycket lite återstår av kronan, och hon har en mantel över axlarna. På hennes vänstra knä sitter Jesus. Hon håller med sin vänstra arm runt barnets rygg och hennes hand vilar på barnets skulderparti. Madonnan har eller ska precis amma barnet och hennes bröst vilar i hennes högra hand. Jesus greppar runt hennes högra underarm med sin vänstra hand, hans högra hand greppar om hennes bara bröst. Jesus bara fötter sticker fram under hans kjortel. Under madonnans fötter vilar en drake. Draken är målad i rosa och rött där rosa är bottenfärgen och rött är färgen på drakens fjäll. Både madonnan och Jesus har ljus guldlockigt hår.

English
The Madonna is crowned, but very little remains of the crown. She wears a cloak over her shoulders. Jesus sits on her left knee. She holds her left arm around the child’s back and her hand is resting on his shoulders. The Madonna did just or is about to nurse the baby, and her breast is resting in her right hand. Jesus grasps her right forearm with his left hand, his right hand gripping her bare breast. His bare feet are peeking out from under his gown. Under the Madonna’s feet lies a dragon. The dragon is painted in pink and red, with pink being the main colour and red for the dragon’s scales. Both the Madonna and Jesus have got light, golden curly hair.

Madonnans mantel: Manteln är förgylld i guld på utsidan och insidan av manteln är tydligt röd. den uppvisar inga spår av band eller dekorationer och saknar också en stängningsanordning.
Madonnans kjortel:
Tyg. Kjorteln är blå med tydliga guldfärgade blommor. Blommorna påminner om nejlikor i stilen. Dessa blommor är regelbundet placerade över hela plagget.
Modell: Kjorteln är hellång och saknar öppning fram. Modellen är löst sittande över kroppen och veckar sig i midjan där ett bälte sitter. Ärmen är snäv vid underarmen och lite lösare över överarmen. Kjorteln är hellång och faller ut över madonnans fötter vilket ger ett intryck av att den har en generös vidd i botten på plagget.
Hals. I halsen finns ett band i guld. Bandet har ett tydlig reliefmönster med prickar. Bandet är fragmentariskt i halsen och mittpartiet på bandet saknas. Statyn uppvisar en skuren dekor i ett V-mönster i halsen som följer bandets vinkel. Möjligen har halsringningen på kjorteln ursprungligen varit V-skuren och bandet följt denna form. I halsringningen på madonnan kan man möjligen ana en antydan till en rundning i halsen under den blå kjorteln vilket skulle indikera på att ett annat plagg har bruits under kjorteln. Hur detta eventuellt har sett ut är omöjligt att veta.
Ärm. Ärmen är hellång. Kjorteln har ett slätt guldband vid ärmens slut vid handleden. Bandet syns bara på madonnans vänstra ärm då den högra inte längre har någon färg kvar. Det går inte att säga hur brett detta band är då manteln hänger ner över ärmen och täcker denna.
Nederkant. Kjorteln har ett band i nederkant av kjortelfållen. Bandet i fållen är blått med mönster i guld. Mönstret är ställt i viggar med en figur, som i sin form påminner om franska liljor, i varje vigg.
Madonnans bälte:
Bälte. 
Madonnan har ett svart bälte runt midjan. Bältet har dekorationer i form av små blommor i guld. Blommorna är i hög relief. Mellan blommorna så finns en fransk lilja i låg guldrelief. Blommorna är möjligen i metall då de har en järnnit i mitten av blomman. Något spänne kan inte urskiljas ej heller slutet på bältesremmen.
Madonnans dok:
Tyg.
Doket ligger över madonnans huvud, med start högt uppe i pannan och doket sticket fram med en liten kant under kronan. Det faller i mjuka veck vid sidan av hennes ansikte och man kan se att hennes hår hänger löst under doket på båda sidorna. Doket ligger lite på hennes axlar och fortsätter därefter ner på hennes rygg och ser ut att sluta mitt på hennes skulderparti. Formen på doket ser ut att vara runt eller ovalt. Doket är vitt med två mönstrade ränder i rött och guld, en rand i botten på doket den andra en liten bit upp. Doket har tappat mycket av sin färg och insidan av doket på högra sidan är helt utan den tidigare bemålningen. På madonnans vänstra sida kan man se insidan och där är det helt vitt. På utsidan av hennes vänstra sida har doket en rand.

English
Cloak of the Madonna: The mantle is painted gold on the outside and the inside is bright red. It shows no trace of stripes or decorations, and also lacks a closing device.
Gown of the Madonna:
Fabric. Her skirt is blue with stark gold-colored flowers. The flowers are reminiscent of carnations in style. These flowers are regularly spaced over the garment.
Model: The kirtle is full-length and has no front opening. The cut is loose-fitting over her upper body and folds at the waist where the belt sits. The sleeves are narrow at the forearm and a little looser over the upper arm. The kirtle is full-length and pools over the Madonna’s feet, which gives the impression of generous width at the bottom of the garment.
Neckline. The neckline is decorated with a golden band. The band has a distinct relief pattern with dots. The band is fragmentary at the neck and the central part of it is missing. The sculpture shows a carved decoration in a V-pattern at the neck, which follows the angle of the band. The neckline of her kirtle could possibly have had an original V-cut, and the band would have followed this form. The neckline of the Madonna could possibly hint at a rounding of the neckline under the blue kirtle, which would indicate  another garment worn underneath. It is impossible to know what this might actually have looked like.
Sleeves. The sleeves are full-length. Her kirtle has a plain gold band at the wrist. The band is only visible on the Madonna’s left arm, since the right sleeve has no colour left. It is not possible to anything about the width of the band, as the cloak extends over the sleeve and covers it.
Bottom hem. The kirtle has a band at the bottom edge of the hem of the skirt. This band is blue with gold patterns. The patterns are set in a V-shape and in each V there is a figure, resembling French lilies in shape.
The Madonna’s belt:
Belt. The Madonna wears a black belt around her waist. The belt has decorations shaped like small golden flowers. The flowers are set in stark relief. Between the flowers is a lower, golden relief in the shape of a French lily. The flowers are possibly metal, since they have an iron rivet in the middle. No belt buckle is visible, nor is the end of the belt strap.
The Madonna’s veil:
Veil. The veil lies on top of the Madonna’s head, beginning high up on the forehead, and is visible, with a slight edge, under the crown. It falls in soft folds around her face, and her hair is hanging unbound under the veil on both sides. The veil is resting on her shoulders and falls down along her back, and seems to end mid-shoulder. The shape of the veil seems to be round or oval. It is white, with two patterned stripes in red and gold at the bottom of the veil and another stripe a little bit higher up. The veil has lost much of its color and the inside on the right side is completely stripped of paint. On the Madonna’s left side you can see the inside of the veil, completely white. On the outside left, the veil is striped.

Jesus kjortel:
Modell.
Kjorteln är hellång och saknar öppning fram. Modellen är löst sittande över kroppen. Ärmen som är hellång är snäv vid underarmen och lite pösig vid överarmen. Kjorteln är hellång och faller ut över Jesus fötter vilket ger ett intryck av att den har en generös vidd i botten på plagget.
Tyg. Jesus har en röd kjortel med tydliga guldfärgade blommor. Blommorna är lite mindre än de blommor som finns på madonnans kjortel, de påminner om stiliserade franska liljor i sin utformning och de är regelbundet placerade över hela plagget.
Hals. I halsen finns ett brett band i guld. Halsringningen är rundskuren och det går inte att se om Jesus har haft ett annat plagg under kjorteln.Ärm. Överärmen är pösig och blir direkt efter armbågen snäv hela vägen ned till handleden. På yttersidan av vänster underärm så har all bemålning försvunnit. Skulpturen uppvisar spår av en rad jack i träet, detta skulle kunna indikera att det tidigare  funnits knappar på ärmen. På höger ärm syns ett brett band i guld vid handleden. Denna arm är vinklad så att eventuella knappar inte syns.
Nederkant. Kjorteln har ett guldband i nederkant av kjortelfållen.

English
Jesus’ kirtle:
Model. The kirtle is full-length and lacks front opening. The model is loose-fitting. The sleeves are full-length, tight at the underarm and a little puffy about the upper arm. The kirtle is full length and falls out over Jesus’ feet, giving the impression of generous width at the bottom of the garment.
Fabric. The fabric is bright red with gold-colored flowers. The flowers are a bit smaller than those on the Madonna’s kirtle – in their design, they resemble stylized French lilies, and they are regularly placed over the fabric.
Neckline. The neckline has a wide band of gold. The neckline is round and it is not possible to see if Jesus wears another garment under the kirtle.
Sleeve. The upper sleeves are puffy and after the elbow become immediately tight down to the wrist. On the outside of the left forearm, all the paint is gone. The sculpture exhibits traces of a series of marks in the wood, which could indicate that there were once buttons on the sleeve. The right sleeve has a wide golden band at the wrist. This arm is angled, so that no buttons are visible.
Bottom hem. The kirtel has a gold ribbon at the bottom of the kirtle hem.

Kommertarer till kläderna.
Manteln ser ut att vara helfodrad. Med ett guldgult tyg ytterst och ett rött foder. Det går inte riktigt att säga vad det skulle kunna vara för material i manteln eller vilket material konstnären hade i åtanke vid skapandet av skulpturen. Madonnans och Jesus kjortel ser ut som ett mönstervävt tyg då mönsterformerna återkommer i jämna rapporter. Från tiden för skulpturens tillkomst finns ett flertal sidentyger med broscherande metallinslag och mönsterformerna förkommer under perioden, även om det vanligaste mönstret är ett helt yttäckande mönster. Andra skulpturer med mönstrade kläder, från samma tidsperiod, har också ofta förenklade mönsterformer på sina kläder, se här. Ärmen på Jesus kjortel uppvisar spår av jack. Då dessa spår ligger så exakt då en knapprad skulle ha suttit. Det finns samtida bilder som visar kjortlar med knäppning på samma typ och plagg och på samma plats. De släta guldbanden på kläderna skulle kunna vara brickbandsvävda band i guldgult silke. Möjligen skulle det kunna vara ett påsytt sidentyg. Påsydda sidentyger finns i både London och Tartu, dock är dessa smala och på insidan av plaggen. Bandet på madonnans kjortelfåll skulle möjligen kunna vara ett brickvävt band i blått silke med brocherande inslag i guld. Just denna typ av band finns ett flertal bevarade. Vanligast verkar dock bälte vara som användningsområde men det finns kyrkliga plagg med applicerade mönstervävda band av just den typen. Doket är det plagg som sticker ut. Här har vi ett mönstrat dok. Dessa är synnerligen ovanliga under 1300-talet men det finns andra med, se här och här. Det som är spännande med just detta dok är att det är randigt på utsidan och inte på insidan. Vilket skulle betyda att ränderna är applicerade på det vita doket, möjligen skulle detta kunna vara band, möjligen vävda i silke. Dokets grundtyg går inte att se vilket tyg konstnären hade för avsikt att avbilda. Madonnans bälte skulle kunna vara i läder med påhittade störningar, i form av blommor, av en förgylld metall. Den lägret reliefen skulle kunna vara en plattare störning eller ett reliefmönster direkt på lädret och därefter förgyllt.

Är dessa plagg representativa för 1300-talets tidigare del? Möjligen för samhällets absoluta toppskick.

English
Comments on the clothes.
The cloak seems to be lined. It has an outer golden yellow fabric and a red lining. You cannot really see what kind of materials there are meant to be in the mantle, or what kind of materials the artist had in mind when creating the sculpture. The fabric in the kirtles of both the Madonna and Jesus looks like a woven pattern, where the pattern repets itself in reports. There are many examples of silks with brooches in metal thread, contemporary with the sculpture and with the same elements and patterns, although the most common patterns are full-area coverage ones. Other sculptures with patterned clothing, from the same period, often exhibit simplified pattern forms on their clothes, cfr here. The sleeve of Jesus’ kirtle exhibits some marks. These marks are as accurate as a row of buttons would have been. There are contemporary pictures showing clothes with buttons on the same type of garments, and in the same place, as on Jesus’ kirtle. The plain gold bands on the kirtles could be tablet woven bands made out of yellow silk. Possibly, they could be silk fabric sewn onto the garments. Silk fabrics, sewn onto garments, have been found in both London and Tartu; however, they are narrow, and placed on the inside of the garment. The band at the Madonna’s bottom hem could possibly be a tablet woven band in blue silk with brooched elements in gold. This particular type of band is common during this period. The most common occurrence seems to be belts, but there are ecclesiastical garments with applied, pattern-woven bands of this particular kind. Of all the garments, the veil is the one that stands out. It is, in fact, a patterned veil. These are highly unusual for the 14th century, but a few are in evidence, here and here. The exciting thing about this particular veil is that it is striped on the outside – but not on the inside. Which would mean that the stripes are in effect applied, sewn onto, the white veil – perhaps this could be a band, possibly woven in silk. The sculpture doesn’t tell us what kind of fabric the artist had in mind. The Madonna belt could be made of leather, with flower-shaped mounts, of gilded metal. The French liliy relief could be a flatter mount or a relief pattern stamped directly ontp the leather, and then gold plated.

Are these garments representative of the first half of the 14th century? Possibly, for the very richest people.

Källor/ Sources
http://www.historiska.se/historia/manadensforemal/2003/mfmaj2003/
Då en kyrka vandaliseras- Andreas Lindblom. Stockholm 1913

Ett vävprov på SHM34817 – A test weave of SHM34817

Scroll down for English

Fyndet från Enköping väckte många frågor från både er läsare och också från oss själva.
Hur stadigt blir ett band i lin och ull?
Vad kan det ha använts till?
Syns några vändningar av brickrotationen i originalbandet?
Är lingarnet också tvåtrådigt?
Hur många inslag per cm är det?
Vilka kvalitéer skulle vara lämpliga att använda för att väva ett band som liknar detta band?

Amica valde att sätta upp en varp med Lingarn 16/2– vit och med ullgarn Möbelåtta 8/2– naturgrå.
Bandet har 14 brickor med 4 trådar i varje bricka.
2 vita
2 grå
2 vita
2 grå
2 vita
2 grå
2 vita
Brickorna är parställda och trädda i första brickan i paret från höger och andra brickan i paret från vänster, läst från höger.

Då inslaget inte syns på originalbandet så finns anledning att tro att det är av samma garn som varpgarnet i de yttre brickorna, dvs vitt lingarn. Amica valde att väva med Lingarn 16/2 som inslag.

När de båda banden ligger jämte varandra så kan man tydligt se likheten. Det är givetvis svårt att försöka bortse ifrån färgskillnaden. Originalbandet kan givetvis ha haft andra färger än de färger Amica valde till sin varp. Dock bör lingarnet inte ha varit i någon annan kulör än vit eller oblekt. Orginalbandets ullgarn skulle kunna ha haft en annan färg, men det går inte att avgöra utan en kemisk analys.

Originalbandet uppvisar inte, på hela längden om 25cm, någon förändring av brickrotationen. Ifall bandet endast har vävts som den bevarade delen går inte att angöra. Lingarnet i originalbandet är också tvåtrådigt, precis som ullgarnet.

Vad bandets kan ha använts som går inte att avgöra. Om bandet har använts som bälte så skulle en bältestorne lätt kunna pressas genom ullgarnsranden i mitten. De vita ränderna är mycket hårdare och mindre flexibla. Bandet blir ganska stadigt.

Originalbandet är 1,4-1,5cm brett och rekonstruktionsbandet blev 1,5cm brett. På bilden ser rekonstruktionen lite bredare ut men detta är en synvilla på grund av att det är ljusare till färgen än originalbandet. Originalbandet har 4,5 inslag/ cm, det har även rekonstruktionen.

Kvalitén på de garner Amica valde är väldigt lämpliga för att använda om man skall väva ett liknande band.

The find from Enköping brought many questions from both you readers and also from ourselves.
How sturdy will a band of linen and wool become?
What can it be used for?
Can you see the tablet rotation in the original band?
Is the linen yarn also 2-plyed?
How many wefts per cm are there?
Which qualitties would be suitable for use for weaving a band similar to this one?

Amica chose to put up a warp of Linen 16/2-white, with wool Möbelåtta 8/2– natural gray.
The band has 14 tablets with 4 threads in each tablet.
2 white
2 gray
2 white
2 gray
2 white
2 gray
2 white
The tablets are placed in point setting and threaded in the first tablet of the pair from the right direction and the second tablet in the pair left, read from the right side.

The weft is not visible on the original band, so there is reason to believe that it is of same yarn as the warp yarn in the outer tablets, ie white linen. Amica chose to weave with Linen yarn 16/2 as a weft.

When the two bands lies next to each other you can clearly see the resemblance. It is of course hard to try and ignore the color difference. The original band can of course have had other colors than the colors Amica chose in her warp. However, the linen should not have been in any other color than white or unbleached. The original band’s wool could have had a different color, but it can not be seen without a chemical analysis.

The original band has not, on the whole length of 25cm, any change of tablet rotation. If the band has only been woven as the preserved part is impossible to tell. The linen yarn in the original band is also two-plyed, just like the wool yarn.

What the band may have been used as is impossible to determine. If the band has been used as a belt, a belt tongue would easily have pushed through the wool stripe in the middle. The white stripes and much harder and less flexible. The band is quite sturdy.

The original band is 1,4-1,5cm wide and the reconstruction band is 1,5cm wide. In the picture the reconstruction looks a little wider, but this is an illusion because it is lighter in color than the original band. The original band has 4.5 wefts/cm, the same as the reconstruction.

The quality of the yarns Amica chose is very suitable to use if one is to weave a similar band.

Ett långrandigt brickvävt band från Enköping SHM34817/ A striped tablet woven band from Enköping SHM34817

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett brickvävt band från Enköping, Uppland. Sedan vikingatiden har Enköping varit bebott och 1413 utfärdade Erik av Pommern stadsprivilegier till staden. Möjligen kan privilegier ha tilldelats staden tidigare då ärkebiskop Jarler i ett brev skrivet i början av 1250-talet nämner borgare i Enköping. Dessa privilegier kan ha förstörts vid någon av de bränder som härjat staden. Enköping härjades av stadsbränder 1389 (vitaliebröderna härjade staden), 1572, 1609 och den sista 1799.

FID FID970452
Inv.nr SHM34817
Landskap Uppland
Kvarter Traktören
Anläggningtyp stadsmaterial
Fyndkategori textilfragment
Datering medeltid
Storlek 25cm x1,5cm
Material textil
Fiber 1 Varpsystem- ull/lin
Fiber 2 Okänt då det inte syns
Spinnriktining 1 s-tvinnat
Spinnriktining 2 Okänt då det inte syns
Trådantal/cm -1 36-38tr/cm
Trådantal/ cm -2 Okänt då det inte syns
Bindning Parställda brickor
Mönster Långrandigt
Stadkant Ja
Färg Brun och vit/ljus
Visuellt intryck Det bruna garnet är 2-trådigt och av ullkarraktär. Det vita garnet är 2-trådigt, mer nedbrutet. De ljusa trådarna har platta fiber och är av linnekarraktär. Ytan är slät och obehandlad. Bandet saknar de ljusa varpgarnet och inslaget på omkring halva längden.
Kommentarer Bandet börjar med 2 brickor med ljusa trådar, 2 brickor mörka, 2 ljusa, 2 mörka, 2 ljusa, 2 mörka och avslutas med 2 ljusa. Brickorna är trädda med 4 trådar i varje bricka.

Here comes an analysis of a tablet woven band from Enköping, in the region of Uppland, Sweden. Since the Viking Age Enkoping been inhabited and in 1413 Erik of Pomerania gave the town city rights. Possibly the privileges have been assigned to the city earlier when Archbishop Jarler in a letter written in the early 1250s mentions burghers in Enköping. These privileges may have been destroyed by one of the fires that ravaged the city. The city was ravaged by fire in 1389 (Vitali brothers ravaged the city), 1572, 1609 and the last 1799.

FID FID970452
Inv.nr SHM34817
Region Uppland
Street block Traktören
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 25cmx 1,5cm
Material Textile
Fiber 1 wool/ linen- warp
Fiber 2 Unknown when not visual- weft
Spin direction 1 s-twisted- warp
Spin direction 2 Unknown when not visual- weft
Tread count/ cm -1 36-38 tr/cm- warp
Tread count/ cm -2 Unknown when not visual- weft
Binding Tablets in point setting
Pattern Striped
Selvedge Yes
Color Brown and white/light
Visual impression The brown yarn is 2-plyed and made out of wool. The white yarn is 2-plyed, more decomposed. The white treads have got flat fibers and are made of linen. The surface is smooth and untreated. The band lacks the white warp yarn and the weft yarn of about half the length of the band.
Comments The band starts with two tablets with white treads, 2 brown, 2 white, 2 brown, 2 white, 2 brown and ends with 2 white. The tablets have 4 treads in each tablet.

Photos by: Maria Neijman

Randigt från Lödöse C266/ Stripes from Lödöse C266

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett textilfragment från Lödöse, Sveriges västkust. Idag är Lödöse en liten stad men på medeltiden var det en betydelsefull plats med mycket människor.  Hittills har ungefär 1/3 av den medeltida staden grävts ut. I de upp till 4 m djupa kulturlagren har över 150.000 lösfynd gjorts. Lödöse är en av Sveriges fyndrikaste utgrävningsorter. Bebyggelsen går tillbaka till mitten av 1000-talet.

Lödöse C 266
Datering: medeltid
Teknik: tuskaft med rända vävda i halvpanama, även kallad tvistrand
Storlek: 10×12 cm stort fragment
Material: ull
Varp: Z-spunnet tunt garn, hård snodd 9-10 tr/cm
Inslag: S-spunnet fylligt grövre garn, 8-9 tr/cm

Randen är 1,2 cm bred och utgörs av 16 trådar. Tråden i randen är tjockare än i bottengarnet och den har en tydlig röd färg. Det är 3,5 cm mellan de två ränderna.

Tyget har en antydan till ruggning på ena sidan.

Det går inte att säga vad tyget har använts till då det är ett lösfynd.
Randig textil av denna typ har även hittats vid utgrävningarna i London och förekommer även på andra platser i Sverige.

C266
CC-by SA please cred if using photo

Here comes an analysis of textile fragments from Lödöse, Sweden’s west coast. Today Lödöse a small town but in the Middle Ages it was an important place with many people. To date, approximately 1/3 of the medieval city have been excavated. The up to 4 m deep cultural layers have over 150,000 finds. Lödöse is one of Sweden finds richest excavation sites. The settlement dates back to the mid 1000’s.

Lödöse C 266

Dating: Medieval
Technique: plain weave/tabby with stripes woven in extended tabby, aslo known as twist stripes
Size: 10 × 12 cm large fragment
Material: wool
Warp: Z-spun thin, hard twist yarn 9-10 tr / cm
Weft: S-spun loose twist, yarn with bigger volume, 8-9 tr / cm

Stripe is 1.2 cm wide and consists of 16 treads. The weft yarn in the stripe is thicker than the bottom yarn and the yarn has a clear red color. It is 3.5 cm between the two stripes.

The fabric has a hint of napping on one side.

We can not say what the fabric has been used for, since it is a find without any clear context.
This type of striped fabric has been found during the London excavations, and in various Swedish locations as well.