18/ 2018- The weekend picture’s

We would like to wish you all a happy weekend with a  historical textile.

This week we focus on a chasuble in silk from Ösmo church, Södermanland, Sweden. The church is whose oldest parts are from the 1100s, is mostly famous for it’s paintings  made by Albertus Pictor.
The fabric is a silk damask in a pomegranate pattern, from Italy. Now pale red/ pinkish.
It’s decorated with two different tablet woven bands.  The band that is attached to the back of chasuble, in the shape of a cross,  is woven in silk with gold thread in the brocading weft. Green and blue silk is still visible on that band. The band that is attached around the neck line is possibly made from linen and have a gold thread in the brocading weft. We find is quite amusing that the neck band is not at all centered in the front.

The shape of the chasuble have been changed and some material have been cut off. The item shows some interesting piecing and give us an idea that the fabric was once very valuable. There are no traces of pattern matching. The seams shows that the silk fabric was sewn together with back stitches.  One can see the characteristic V-shaped stitches through the gap in between the pieces.
The linen lining is very impressive with it’s dark blue colour. Most likely dyed with woad.

The chasuble can be found in the collections of Statens Historiska museum in Sweden.
Here is the link to the object in the database. The chasuble is dated to mid -to late 15th century.

Happy weekend!
/ Amica and Maria

All images subject to CC BY SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images. Make sure to do the same with the pictures from Historiska

Sytråd från Sigtuna/ Sewing thread from Sigtuna

Scrol down for English 

Vi får ofta frågor om vilken tråd man sytt sina kläder med under olika historiska perioder. Det finns inget enkelt svar eftersom det statistiska underlaget väldigt ofta är bristfälligt. Väldigt ofta saknas sömmar eller sytrådar i arkeologiska fynd. Men när vi ser sytråd i de textilier vi analyserat så blir vi givetvis väldigt glada och lägger till den informationen i vår samlade databas av sömmar och stygn.

Cellulosa bryts ner av fukt och klarar sig därför väldigt dåligt i jorden. Det är därför ganska ovanligt att hitta linne eller lintråd bland de arkeologiska fynden. Det finns dock både linne och lintråd i ett flertal textilier som bevarats ovan jord.
Ull bryts inte ner lika snabbt som cellulosa och därför är bevarandegraden högre för ull. Jordfunna textiler är inte representativa för de sorters textilier som har används under den aktuella tidsperioden på platsen.

Nedan ser vi en sytråd i ett av de textila fynden från Sigtuna. Sytråden är spunnen av ull. Detta fynd är daterat till första halvan av 1000-talet. Tråden är tvåtrådig och har en ganska hög snodd. Tråden är också grövre än tråden i väven på tyget.
Vad textilen har varit vet vi ännu inte men vi kommer att analysera denna närmare längre fram.
/ Amica och Maria

English: 
We often get questions about which sewing thread that have been used to sew clothes with during different historical periods. There is no easy answer to that, because the data is very often insufficient and can’t provide a good statistic basis. Very often there are no seams or sewing threads in archeological finds. But when we see the sewing thread in the textiles we analyzed, we are of course very happy and add the information in our overall database of stitches and sewing thread

Cellulose is degraded by moisture and survives therefore very poorly in the soil. It is quite rare to find linen or linen thread among the archaeological finds. However, there are both linen and linen sewing thread in a number of textiles that have been preserved above ground.
Wool does not decompose as quickly as cellulose and therefore  is the retention rate higher for wool. Archelolgical textiles are not 100% representative for the kinds of textiles that have been used during the period in question on the spot.

Above we see a sewing thread in one of the textile finds from Sigtuna, Sweden. The sewing thread is spun from wool. This find is dated to the frist or second quater of the 11th century. The thread is two-plyed and has a fairly high twist. The thread is also thicker than the thread in the woven fabric.
What the textile has been, we do not know yet, but we will analyze this further.
/ Amica and Maria

Advent calendar 21 December 2017

 

Our twenty-first calendar post is a row of buttonholes in silk. From the Wasa ship, Sweden.

Here we can see a close up on the buttonholes. The buttonholes are sewn in silk thread. The fabric where they were sewn on is gone, and only the buttonholes are remaining of this item.

This piece is dated to 10 August 1628, the same day as the warship Wasa sank.

Now in collections of Vasamuseet, Sweden

SparaSpara

Advent calendar 12 December 2017

Our twelfth calendar post is a cocktail of things. It’s a relief velvet, a selvage of the velvet, a woven band and a embroidery in gold thread. The object is a cope from Vallentuna, Sweden

The majority of the materials are in silk. The embroidery seems be made on linen or hemp fabric.

The cope dates  1450- 1500 AD.

Now in collections of Historiska museet, Sweden

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Advent calendar 2 December 2017

Our second calendar post is an embroidery. This one is also from an unknown Swedish church.
Here we can see a close up on the double running stitch in blue and red silk, forming 
 a geometrical pattern, on the linen background.
The embroidery is dated late 15th century- early 16th century.
Now in collections of Historiska museet, Sweden.

SparaSpara

Coif/ Cuffia

Scroll down for English and Italian
English translation Lindemark text / Traduzione Italiana Anna Attiliani

Coif/ kveif
Samlingsnummer 4
Kasserad mellan 1470-1540 (läs mer om samlingen av fynd här)

Beskrivning
Coifen är sydd av ett mycket fint linnetyg i tuskaft, som ursprungligen varit vitt. Tyget är tättvävt med ca 18tr/cm i både inslag och varp. Tråden är mycket jämnt spunnen.

Coifen är komplett, så när som på knytbanden. Den är sydd av tre bitar: två sidostycken och ett mittstycke. Dessa är fållade och sammanfogade med en dekorsöm. Runt hela coifen löper en fållad kant. Utanför fållen är ett ögleflätat smalt band fastsytt, med en dekorsöm av samma typ som den bitarna är sammanfogade med.

Coifens framkant är 38 cm och bakkanten 28 cm. Mittstycket mäter ca 12 cm i framkanten. Vid båda hörnen finns spår av knytband. Knytbanden är gjort av flätade linnetrådar. Flätan börjar med en knut och är fastsydd på insidan av coifen.

Fållen är dubbelvikt och mäter ca 3-4 mm. Ögleflätan är ca 4 mm bred. Dekorsömen är ca 2 mm bred.

Kommentar
Coifen är välbevarad och mycket välgjord. Den är relativt smutsig och därför ganska styv i tyget. När den hittades var den ihopsnörd och fylld med vad som sannolikt är linfibrer. Coifen hade troligen använts som städtrasa/ pensel.

Kommentar från Historical textiles
Coifen är stor nog att passa en vuxen man med ett mindre huvudmått. Man kan därför anta att den har tillhört en vuxen person. Vid jämförelser med bildmaterialet är det tydligt att coifen precis skall täcka örsnibben och att knytbandet är fastsatt där. Knytbanden på alla bilder är smala och ser väldigt ofta ut som om de utgör ett separat band som inte tillhör sidostyckena på coifen. Detta bekräftas av föreliggande fynd.
Även om knytbanden saknas så finns det fragment kvar av dem på båda sidor. Det är intressant att det är tillverkat av ett flertal enkeltrådar som flätats ihop till ett band/ snöre – ett enkelt och snabbt sätt att producera ett knytband.

Även om coif inte längre är ett plagg buret av alla män, vid denna tidpunkt, så lever bruket kvar en bit in på 1500-talet. Utifrån de bilder vi har, kan vi inte se några coifer med dekorsöm.

En liknade typ av dekorsöm finns på den hätta som tillskrivs Heliga Birgitta. Dock skiljer sig de båda hättorna åt då Heliga Birgittas hätta är konstruerad av två bitar och har ett långt knytband som korsas i nacken, för att kunna läggas i en ögla runt huvudet, medan denna coif istället är konstruerad av tre bitar, med knytband vid öronen. I konsten ser man att mäns och kvinnors hättor skiljer sig åt utseendemässigt. Heliga Birgittas hätta stämmer väl överens med hur kvinnors hättor avbildas, medan denna coif i sin tur sammanfaller med hur mäns hättor är avbildade. Den tydliga skillnaden i konstruktionerna mellan de båda modellerna stärker idén om att det ena är ett plagg för en man och att det andra är ett plagg för en kvinna, samt att denna hätta troligen har burits av en man.
Det är givetvis mycket spännande att få undersöka ett sådant unikt plagg. Denna typ av plagg är oerhört ovanliga i det bevarade materialet och därför är det av största vikt att kunskapen delas och blir offentlig.
Amica Sundström och Maria Neijman
Alla bilder omfattas av CC BY SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder.

Coif
Collection Number 4
Discarded between 1470-1540 ( read more about the collection here

Description
The coif is made of a very fine linen fabric in plain weave. The fabric is woven tight, with approximately 18tr/cm in both warp and weft. The thread is very evenly spun. The fabric was originally white.

The coif is complete, apart from the now missing strings with which to tie it. It is made from three pieces; two side pieces and one central piece. These are hemmed and joined together with a decorative seam. The coif is hemmed all the way around the edge. Outside the hem, a finger-looped braid has been attached using a decorative seam – the same type of seam that has been used to join the pieces.

The front part of the coif measures 38 cm while the back is 28 cm. The central piece measures approx. 12 cm. At both corners, there are traces of the strings. These are made of braided linen threads. The braids start with a knot and have been fastened to the inside of the coif with stitches.

The hems are folded twice and measure approx. 3-4 mm. The finger loop braid is approx. 4 mm wide. The decorative seam is approx. 2 mm wide.

Comment on the coif
The coif is very well-preserved and very well-made. It is quite dirty, and consequentially stiff. When found, it was stitched together and filled with what is most likely flax fibre. The coif had probably been used as a cleaning cloth / brush.

Comment from Historical textiles
The coif is big enough to fit an adult man with a small head size. This indicates that this coif belongs to an adult person. When comparing pictorial sources, the coif should just about cover the ears, with the string attached at that point. The strings are narrow in all images and very often look as if they are separate straps, not belonging to the side pieces of the coifs, as confirmed by this find.

Although the strings are missing, there are fragments left on both sides of this coif, and it is very exciting indeed that the strings have been made from multiple linen threads, braided together to form a string. A very quick and easy way to produce this.

Although the coif is no longer a garment worn by all men at this time, the use of coifs remained well into the 1500s. Based on the pictures we have seen, we have not been able to spot any coifs with decorative seams.

A similar type of decorative seam can be found on the cap attributed to Saint Bridget. However, these two objects differ, since this coif is made out of three pieces with strings by the ears. Saint Bridget’s cap is made from two pieces and has a long band for tying it in place, placed at the neck of the cap, and meant to be fitted in a loop around the head. In various art sources, men’s and women’s caps differ in appearance. Bridget’s cap fits well with the image of women’s caps, while this coif fits well with how men’s coifs are depicted. The plain difference in the designs between these two models supports the idea that one is a garment for men, and the other is a garment for women, and that this coif was probably worn by a man.

Of course, it is very exciting to analyse such a unique piece of clothing. This kind of garment is extremely unusual in preserved materials, and therefore it is of the utmost importance that knowledge about it is shared and made public.
Amica Sundström and Maria Neijman
All images subject to CC BY SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.

Italian
Cuffia

Pezzo della collezione n. 4
Scartato tra il 1470 e il 1540

La cuffia è fatta di un tessuto di lino molto fine in tessitura piana, originariamente bianco. La trama è molto fitta, con circa 18 fili/cm sia nella trama che nell’ordito, il filo è filato in modo molto uniforme.

La cuffia è completa, tranne che per i laccetti, ora perduti, utilizzati per allacciarla. È composta da 3 pezzi, due laterali e uno centrale. Tutti presentano un orlo e sono uniti insieme da una cucitura decorativa. La cuffia presenta un orlo su tutte le estremità. All’orlo è stato attaccato un cordino intrecciato, tramite una cucitura decorativa dello stesso tipo usato per unire i pezzi della cuffia.

La parte frontale della cuffia misura 38 cm, mentre la parte posteriore è 28 cm, il pezzo centrale misura circa 12 cm. Ad entrambi gli angoli, ci sono tracce dei cordini, realizzati in fili di lino intrecciati, che prendono l’avvio da un nodo e sono stati fissato all’interno della cuffia con alcuni punti di cucitura.

Gli orli sono ripiegati due volte e misurano circa 3-4 mm. Il cordino intrecciato è largo circa 4 mm, mentre la cucitura decorativa è larga circa 2 mm.

Commento sulla cuffia
La cuffia è molto ben conservata e molto ben fatta. È piuttosto sporca, e di conseguenza rigida. Quanto è stata rinvenuta, era cucita su se stessa e riempita con un materiale identificabile come fibra di lino, probabilmente per usarla come uno straccio per pulire o un pennello. 

Commento di Historical textiles
La cuffia è abbastanza grande per andare bene ad un uomo con una misura della testa abbastanza piccola. Questo indica che la cuffia apparteneva a un adulto: confrontandola con risorse iconografiche, si vede che la cuffia dovrebbe coprire soltanto le orecchie, con i cordini attaccati in quel punto. I laccetti sono molto sottili in tutte le immagini e molto spesso sembrano essere separati dalla cuffia, non una parte delle sezioni laterali stesse, come questo reperto conferma.

Nonostante i laccetti siano assenti, ci sono dei frammenti rimasti in entrambi i lati di questao reperto, ed è davvero molto entusiasmante che i laccetti siano stati realizzati con numerosi fili di lino, intrecciati insieme per realizzare un cordino, in modo semplice e veloce.

Nonostante la cuffia non fosse più un indumento indossato da tutti gli uomini, il suo uso si protrasse anche nel XVI secolo. Basandoci sulle fonti che abbiamo visto, non abbiamo potuto però identificare alcuna cuffia dotata di cuciture decorative.

Una tipologia simile di cucitura decorativa può essere trovata sulla cuffia attribuita a Santa Brigida. Comunque, questi due oggetti sono differenti, dal momento che questa cuffia è composta da 3 pezzi con stringhe all’altezza delle orecchie, mentre la cuffia di Santa Brigida è composta da due pezzi e ha una lunga banda di tessuto collocata all’altezza del collo, che può essere posizionata intorno alla testa per tenerla in posizione formando un anello. In varie risorse iconografiche le cuffie maschili e femminili appaiono differenti: la cuffia di Santa Brigida combacia agevolmente con le immagini di cuffie femminili, mentre questa cuffia ha una forte somiglianza con la rappresentazione di cuffie maschili. La chiara differenza tra I disegni di questi due modelli supporta l’idea che uno sia un capo femminile, l’altra maschile: è quindi probabile che questa cuffia sia stata indossata da un uomo.

Ovviamente, è molto eccitante analizzare un indumento così unico: questo capo di abbigliamento infatti è estremamente raro tra I reperti conservati, ed è quindi della massima importanza che sua esistenza sia resa pubblica e condivisa.
Amica Sundström & Maria Neijman
Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Del av en skjorta/ Part of a shirt/ Parte di una camicia

Scroll down for English and Italian
Traduzione Italiana Anna Attiliani  A big Thank you! to Kristina and Stina for help with English text and pictures.
Read about the collection here

Del av en skjorta
Samlingsnummer 39
Kasserad mellan 1470- 1540

Textilien som analyserats har vi valt att kalla för del av en skjorta. Detta då det finns ett stort antal skjortor i konsten som väl överensstämmer med den analyserade textilen.

Beskrivning
Skjortan är sydd av ett mycket fint linnetyg. Tyget har ursprungligen varit vitt. Tyget är vävt i tuskaft. Trådtätheten uppskattas till omkring 30tr/cm. Det finns viss luft mellan trådarna.

Den bevarade delen mäter 12cm i längd varav den rynkade kanten finns på ca. 5-6 cm av den totala längden. Den rynkade delen är, idag, ca. 1 cm bred. Vecken på skjortan ligger kant i kant och de är 5 mm djupa. Det går 12 veck på 1 cm. Tyget är dubbelvikt och sedan rynkad mot ett sytt band där den är fastsydd. Bandet föreligger vara sytt. av samma tyg som skjortan. Det är vikt och hopsytt med dubbla rader stygn. Stygnen är mycket små och täta. Lintråden är 2-trådig och mer än dubbelt så grov som trådarna i väven.

Kommentar om skjortan
Skjortan är mycket fragmentarisk och det finns bara en liten del av halslinningen kvar.

Kommentar från Historical textiles
Vi har inga faktiska belägg för att detta är en halslinning på en krage. Men vi kan inte komma på någon annan del av ett plagg där detta skulle passa. Då fragmentet idag mäter 12 cm på längden och det går 12 veck per/ cm och att det i varje veck går åt 1 cm tyg. Detta ger då 12 cm tyg per 1 cm veckad yta. Fragmentet är inte heller komplett med någon form av avslutning.  Detta ger då en tygbredd på 144cm på 12 cm veckad kant. Vi anser att mängden tyg pekar på att detta bör tillhöra bålen på ett plagg. Vi tar väldigt gärna emot synpunkter på detta. 🙂

Återigen är vi superglad att få se en sådan unik textil. Sömnaden är av högsta klass och tyget är av allra finaste kvalitet. Givetvis hade det varit häftigt att få se mer av konstruktionen, men vi är glada för det vi fått se. 
/ Amica & Maria
Alla bilder omfattas av CC by SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder.

 

Part of a shirt
Collection number 39
Deposited between 1470 and 1540

We have chosen to call the piece of fabric being analysed here part of a shirt, since there is a large number of shirts depicted in art which correspond well with the piece of fabric in question.

Description
The shirt is made from a very fine linen fabric, originally white in colour, in plain weave. The threadcount is estimated as about 30 threads per centimetre in both warp and weft. There is even some space between threads.

The preserved part is twelve centimetres long, of which 5-6 centimetres is a pleated edge. The pleated part is, today, about one centimetre wide. The pleats are edge to edge and five millimetres deep, making twelve pleats in the space of one centimetre. The fabric is folded over and then pleated on an attached ribbon. The ribbon appears to be made of the same fabric as the shirt, and is folded double and then attached with a double row of stitches. The stitches are very small and close, and the linen thread used is tvåtrådig änd more than twice as heavy as the threads used to weave the fabric.

Comments on the shirt
The shirt is a very small fragment and the only perserved piece is a small part of the neck opening.

Comments from Historical textiles
We cannot in fact confirm that this is the neck opening of a shirt. However, we cannot conceive of any other part of a garment where this fragment would fit in. The fragment preserved is 12 centimetres long, with 12 pleats per centimetre and one centimetre of fabric per pleat; this results in 12 centimetres of fabric per centimetre of pleats.  The fragment is also not complete but lacks any kind of finished edge. This, then, would result in a fabric width of 144 centimetres for a 12 centimetre shrilled edge. We think the amount of fabric involved points to this being part of the body of a garment, and would be happy to hear back from anyone with ideas and input on the subject. 🙂

Yet again, we are very happy to be given the opportunity to examine a piece of farbic as unique as this. The sewing is first-rate and the fabric itself of the highest quality. Of course it would have been amazing to see more of the construction of the garment, but we are still very happy at what has been available for our studies.
/Amica & Maria
All images subject to CC by SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.

Parte di una camicia
Numero 39 della collezione
Depositato tra il 1470 e il 1540 

Abbiamo deciso di chiamare il pezzo di stoffa qui analizzato ‘parte di una camicia’, dal momento che c’è un gran numero di camicie rappresentate nell’arte che corrisponde bene con questo reperto.

Descrizione
La camicia è fatta di un tessuto di lino molto sottile, inizialmente di colore bianco, a tessitura piana. Il numero dei fili per centimetro è stimato essere intorno a 30, sia nella trama che nell’ordito: c’è addirittura un po’ di spazio tra i fili. 

La parte conservata è lunga 12 cm, dei quali 5-6 cm costituiscono un’estremità pieghettata che è, oggi, larga circa 1 cm. Le pieghe vanno da un’estremità all’altra e sono profonde 5 mm,  costituendo 12 pieghe nello spazio di 1 cm. La stoffa è piegata sopra e pieghettata su un nastro ad essa attaccato.  Il nastro sembra essere fatto dello stesso tessuto della camicia, è piegato due volte e attaccato con una doppia fila di punti. I punti sono molto piccoli e vicini: il lino usato per cucire è a due capi e più di due volte più spesso rispetto al filo usato per tessere la stoffa della camicia.

Commenti sulla camicia
La camicia è un frammento molto piccolo e l’unica parte conservata è una piccola porzione dell’apertura del collo.

Commenti di Historical Textiles
Non possiamo di fatto confermare che questa sia proprio l’apertura del collo di una camicia, tuttavia non possiamo concepire nessun’altra parte di un abito che potrebbe combaciare con questo frammento. Il frammento conservato è lungo 12 cm, con 12 pieghe al centimetro e 1 centimetro di stoffa per ogni piega: il risultato è 12 centimetri di stoffa per 1 cm di stoffa pieghettata.

Il frammento inoltre non è completo dal momento che è privo di ogni tipo di margine rifinito. Questo dunque significa che per avere 12 cm di stoffa pieghettata serve un tessuto dell’altezza di 144  cm. Pensiamo quindi che la quantità di stoffa utilizzata suggerisca che questo frammento sia stato parte del corpo di un indumento, e saremmo contente di avere un riscontro da chiunque abbia idee o input a riguardo.

Ancora una volta, siamo molto contente di aver avuto l’opportunità di esaminare un frammento tessile unico come questo. Le cuciture sono di grande raffinatezza e il tessuto stesso è della qualità più alta. Naturalmente sarebbe stato fantastico poter sapere qualcosa in più sulla costruzione dell’abito, ma siamo comunque molto felici di quanto è disponibile per i nostri studi.
/Amica & Maria

Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.

Stickad silkesstrumpa/ Knitted silk stocking/ Calza fatta ai ferri

Scroll down for English and Italian
Traduzione Italiana Anna Attiliani 

Samlingsnummer 001.
Stickad silkesstrumpa från Italien, kasserad mellan åren 1470-1540.
Läs mer om samlingen här. 

Strumpan är slätstickad i mörkbrunt, nästan svart, silke. Strumpan är välanvänd och foten är mycket sliten och lappad med vitt eller oblekt tyg, troligen linne. Lagningen på foten är också utsliten. Skaftet på strumpan är idag 43 cm högt, det har varit högre, den övre delen saknas. Foten på strumpan är 23 cm lång och den är 11 cm över foten. Måttet över vristen är 9 cm och strumpan mäter 11 cm över vaden.

Silkesgarnet är ett slätt och homogent garn. Masktätheten är 10 maskor per cm och det går 10 varv per cm. Strumpan är formstickad och har en stickad söm på baksidan av benet. Den har en dekorativ intagningar vid vristen, på båda sidor. Då tåpartiet är bortslitet kan man inte säga ur detta har sett ut.
Strumpan är lappad med ett tyg i en, förhållande till strumpan, ganska grov kvalitet. Tyget är vävt i tuskaft och har en täthet på 24x 22tr cm. Lagningen är utsliten på både hälen och framme i tån. Lagningen är fastsydd med en ganska grov lintråd.

Kommentar om strumpan
Strumpans fotlängd motsvarar omkring en skostorlek på storlek 36. Måtten över benen tyder på att en mycket nätt person har burit plagget. Det går inte att säga hur hög strumpan har varit då den övre delen saknas. På en person som är 168cm lång räcker 43cm till strax under knät. Strumpan är omsorgsfullt stickad och stickningen är mycket jämn. Intagningen vid vristen är dekorativt utfört. Kvalitén är väldigt fast och strumpan är inte alls vidare elastisk.

Kommentarer från Historical textiles
Vi tycker det är väldigt roligt at få se ett sånt välanvänt plagg. Som lagats med ett tyg som skiljer sig väldigt mycket från strumpan. Både i material och i utseende. Vi kallar lagningen för ”fullagning”. Det är också otroligt roligt att strumpans lagning har helt slitits ut innan den har kasserats.

Referenser 
I samlingarna hos Museum of London finns ett fragment av en annan stickad strumpa i silke som uppvisar flera likheter med strumpan från Italien. Denna är daterad till mitten på 1500-talet. Museum of London anger att deras strumpa möjligen är importerad från Italien eller Spanien. Strumporna är båda ganska lika i storlek, båda har en liknade intagning vid vristen och silkesgarnet i de båda strumporna påminner om varandra. Denna strumpa har inte lika många maskor eller varv per cm som den Italienska strumpan. Länk till fyndet
Amica, Maria
Alla bilder omfattas av CC by SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder. 

English
Collection Number 001
Knitted silk stocking from Italy, discarded between the years 1470-1540.
More info about the collection here
The stocking is knitted in stocking stitch with dark brown, almost black silk. The stocking is well used and the foot is very worn and patched with white or unbleached cloth, probably linen. The repair of the foot is also very worn. The leg of the stocking is now 43 cm long, it has originally been longer, the upper part is missing. The foot of the stocking is 23 cm long and measures 11 cm over the foot. The measurement of the stocking over the ankle is 9 cm and 11 cm over the calf.

The silk yarn is a smooth and a very homogeneous yarn. The gauge is 10 stitches/cm and 10 rows/cm. The stocking is knitted to shape and has a knitted false seam on the back of the leg. It has decorative decreases at the ankle, on both sides. Since the toe is worn out, we cannot say how it was made.

The stocking is patched with a cloth in a rather rough quality compared to the stocking itself. The fabric is woven in plain weave and has a threadcount of 24×22 threads/cm. The patch is worn on both the heel and in the front of the toe. The repair is attached with a rather coarse linen thread.

Comments on the stocking
The length of the stocking foot corresponds to about a European shoe size 36. Measurements of the leg part suggest that a pretty small person has worn the garment. We cannot say how high the stocking reached since the upper part is missing. On a 168 cm tall person, 43 cm reaches just below the knee. The stocking is carefully knitted and the knitting is very even. The decreases at the ankle are executed in a very decorative way. The quality is very solid and the stocking is not elastic at all.

Comments from Historical Textiles
We think it’s very fun seeing one of those well-used garments, repaired with a fabric that is very different from the stocking. Both in the material used and the way it looks. We call the repair “ugly patching”. It’s also incredibly fun that the patching of the stocking has been completely worn out before it was discarded.

Reference 
In the collections of Museum of London there is a fragment of another knitted silk stocking showing many similarities with the stocking from Italy. This one is dated to the middle of the 1500s. Museum of London indicates that their stocking would possibly be imported from Italy or Spain. The stockings are both quite similar in size, both have a similar decrease at the ankle and the silk yarn in the two stockings is similar. This stocking does not have as many stitches or rows per cm as the Italian stocking.
Link to the find.
All images subject to CC by SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.
Amica, Maria

Italiano
Numero 1 della collezione
Calza fatta ai ferri, Italia, scartata tra il 1470 e il 1540.
La calza è realizzata ai ferri in maglia rasata, in seta marrone scuro, quasi nera. La calza è molto usata e il piede è molto consumato e rattoppato con della stoffa bianca o non sbiancata, probabilmente lino. La riparazione del piede è anch’essa molto consumata.

 La gamba della calza è ora lunga 43 cm, originariamente doveva essere più lunga, dal momento che la parte alta è mancante. Il piede della calza è lungo 23 cm e misura 11 cm sopra il piede. La misura della calza alla caviglia è 9 cm e 11 cm al polpaccio.

 Il filo di seta è liscio e molto omogeneo. La tensione del lavoro a maglia è di 10 punti/cm e 10 ferri/cm. La calza è realizzata per ricalcare la forma della gamba. Ha una falsa cucitura, sempre realizzata ai ferri, nella parte posteriore della gamba, e ha anche delle diminuzioni decorative su entrambi i lati della caviglia. Dal momento che la zona dell’alluce è consumata, non possiamo dire come è stata realizzata.

 La calza è rammendata con della stoffa in una qualità piuttosto grezza, confrontata alla calza stessa. La stoffa è a tessitura piana e ha una densità di 24×22 fili/cm. La toppa è consumata sia sul tallone che nella parte frontale dell’alluce. La riparazione è attaccata con un filo di lino piuttosto grossolano.

 Commenti sulla calza
La lunghezza della calza corrisponde approssimativamente a una taglia europea di scarpe n. 36. Le misure della parte superiore della gamba suggeriscono che sia stata indossata da una persona piuttosto piccola. Non possiamo sapere quanto era alta la calza, dal momento che la parte superiore manca, ma possiamo dire che, su una persona alta 168 cm, una calza lunga 43 cm arriva appena sotto il ginocchio.  La calza è realizzata con grande cura: la lavorazione ai ferri è molto regolare, le diminuzioni sulla caviglia sono eseguite in un modo molto decorativo, la qualità e molto robusta e la calza non è per niente elastica.

 Commenti da Historical Textiles.
Pensiamo che sia molto divertente vedere un indumento così usato, riparato con una stoffa tanto diversa dalla calza, sia per il materiale utilizzato sia per il suo aspetto: chiamiamo la riparazione “le brutte toppe”. È anche molto divertente che la toppa della calza sia stata completamente consumata anch’essa prima che la calza sia stata definitivamente scartata.

Riferimento
Nelle collezioni del Museo di Londra (Museum of London) c’è un frammento di un’altra calza di seta realizzata ai ferri, che mostra molte somiglianze con la calza italiana. Questa è datata a metà del XVI secolo: il Museo di Londra indica che la calza in loro possesso potrebbe essere stata forse importata dall’Italia o dalla Spagna. Le calze sono simili nella dimensione, entrambe hanno simili diminuzioni sulla caviglia e il filo di seta è molto simile, ma il reperto londinese non ha tanti punti o ferri al centimetro quanti ne ha la calza italiana. Link
Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.
Amica, Maria