Advent calendar 11 December 2017

Our eleventh calendar post is a tablet woven band with a fringe attached to a cope. From Ösmo church, Sweden.

The band is made out if silk or linen and the fringe is made out of silk and linen. It’s green, white and a now faded orange/ red.

The fringe dates to 15th- 16th century.

Now in collections of Historiska museet, Sweden

SparaSpara

Advent calendar 2 December 2017

Our second calendar post is an embroidery. This one is also from an unknown Swedish church.
Here we can see a close up on the double running stitch in blue and red silk, forming 
 a geometrical pattern, on the linen background.
The embroidery is dated late 15th century- early 16th century.
Now in collections of Historiska museet, Sweden.

SparaSpara

Skoklosterdynan SHM 24690/ The Skokloster cushion SHM 24690

Scroll down for English. 
Translated by Anna Lindemark, Lindemark Text

Denna textil kommer från Skokloster kyrka i Uppland. Idag finns den i samlingen på Historiska Museet i Stockholm, där den också är utställd. SHM 24690, fid 96344

Den här typen av broderi kallas ofta i litteraturen för guldstickstäcken, guldskinnstäcken eller intarsiabroderi. Dessa täcken är likartat uppbyggda, oftast med två färger, men de förekommer också i tre färger. Ett fåtal broderier finns med fler färger än tre.

Tillverkningsprocessen är enkel och genial. Två olikfärgade ylletyger, i detta fall rött och blått, läggs på varandra. Mönstret ritas upp och skärs sedan ut genom båda tygerna. Man erhåller då två identiska utklippta bitar. Därefter låter man dessa bitar byta plats med varandra och så sys de fast, kant i kant, på det i färg avvikande bottentyget.

Mönsterdelarna är hopsydda med lintråd. En kastsöm håller samman de olika tygstyckena. Över skarven sys en förgylld läderremsa fast – härifrån kommer namnet guldstickstäcke. Förgyllda läderremsor kan också appliceras som dekoration på andra ställen på tyget än över en söm.

Skoklosterdynan har fyra hela rutor bevarade, men i ena sidan syns rester av ytterligare en rutrad. Därför är det troligt att dynan från början varit ett täcke. Idag mäter den 90×80 cm.

Det som fascinerar är att man har tagit många olika tygbitar och omsorgsfullt sytt ihop dessa till två större tygstycken, för att sedan kunna skära ut mönstren. Idag syns det ganska tydligt, men från början har nog de olika tygbitarna haft en mer likartad färg. Färgerna har bleknat olika med tiden.

Tygerna i Skoklosterdynan är tuskaftsvävda ylletyger. De är valkade så att de inte repar sig i kanterna. Ståndarna och den ljusa blomman i mitten är påsydda som en applikation, där tyget är av vitt halvylle.

Dynan/täcket dateras till slutet av medeltiden.

Photos: Gabriel Hilldebrant, SHM

This textile item comes from Skokloster Church in Uppland. Today, it is part of the collections of the Swedish History Museum in Stockholm, where it is displayed. SHM 24690, fid 96344

This kind of embroidery is often referred to as intarsia embroidery, or, in the Swedish literature, gilt stitch quilts, or gilt leather quilts. They are of a similar design, mostly of a bi-color construction, but sometimes, three colors are used. There are a few extant examples of more than three colors.

The method is simple and ingenious. Two woolen cloths of different colors, in this case red and blue, are placed on top of each other. The pattern is then copied onto and cut from both pieces at once. The result is two identical pattern pieces. They switch places and the pattern pieces are then sewn onto the base fabric of the other color.

The pattern pieces are sewn together with linen thread. A line of whipstitches hold the various fabric pieces together. Over the joint, a gilt leather strip is attached, hence the name. Gilt leather strips may be stitched onto the work in other places too, not just over the joints.

The Skokloster cushion has four complete squares preserved, but on one side are traces of another row of squares. It is likely, therefore, that the cushion was originally a quilt. Today, it measures 90×80 cm.

What’s fascinating is that many differend pieces of fabric have been meticulously stitched together into larger pieces, from which the pattern pieces have then been cut. Today, this is plainly visible, but originally, the various fabric pieces have likely been of a more even color. The various dyes have faded differently over time.

The fabrics used for the Skokloster cushion are tabby wools. The cloths have been fulled, to avoid fraying edges. The stamenss and the light-colored flower in the middle are made as an application, the fabric a white half wool.

The cushion/quilt is from the Late Middle Ages.

Lödöse GD 2970 b, randigt ylletyg/ Lödöse GD 2970 b, striped woolen fabric

Scroll down for English

Lödöse GD 2970 b
Ullvävnad i treskaftad kypert med trefärgad rand i tuskaft med släppta trådar.
Fragmentet har två ränder och emellan dem är det fem cm treskaftskypert med varpeffekt. Ränderna är inte så hårt slagna.

Varp: Z-spunnen tråd med hård snodd, 9-10 tr/cm
Inslag: S-spunnen, fyllig med lite lösare snodd 8-9 tr/cm

Randen
Randen är uppbyggd av tre färger: idag mörkbrun, gulgrön och vinröd. Garnet i de tre olika färgerna i randen är S-spunnet och fylligt och har en något lösare snodd än varpen.
Randen är 2 cm hög och utgörs av sammanlagt 16 trådar.
6 tr mörkbrun, 4 tr gulgrön och 6 tr vinröd.

Randen är vävd i tuskaft. Det innebär att eftersom grundväven utgörs av treskaftad kypert har var tredje tråd släppts, och flotterar på baksidan. Resultatet blir att varpen blir glesare i randen, varvid man kan få in mer inslag, dvs. mer färg syns och randen även får en annan ytstruktur.

Tyget är lätt valkat och ena sidan är mycket hårig och filtad. Idag har fragmentet en brun färgton. Fragmentet kommer ur de medeltida stadslagren i Lödöse. Det är inte närmre daterat än så, men en jämförelse med andra likartade fynd placerar tyget runt 1300-talet.


Lödöse DG 2970 b

Wool weave in three-shaft  twill, with tri-colored stripe in plain weave, with loose threads.
The fragment has two stripes, and between them are five centimeters of three shaft twill weave woven in warp effect. The stripes are loosely beaten.

Warp: Z-spun thread with hard twist, 9-10 tr/cm
Weft:  S-spun thread, fluffy/rich with a loose twist, 8-9 tr/cm

The stripe
The stripe is made up of three colors. Today, these are dark brown, yellow-green and burgundy. The threads of the three colors of the stripe are S-spun, fluffy/rich and has a somewhat looser twist than the warp.
The stripe is 2 cm wide and consists of a total of 16 threads.
6 threads dark brown, 4 threads yellow-green and 6 threads burgundy .

The stripe is woven in plain weave. This means that since the basic fabric is woven in three- shaft twill, one in three threads is released and floats on the back of the fabric. This results in the warp becoming sparser in the stripe, allowing for a denser weave, which makes more of the color visible, and in addition yields a different surface structure of the stripe.

The fabric is lightly fulled, and one side is very hairy and felted. Today, the fragment is brown. The fragment comes from the city material of the medieval town  Lödöse. It is not dated closer than that, but a comparison with other similar findings place the fabric around the 1300s.

Ett tunt tyg från Stockholm / A thin fabric from Stockholm

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett tygfragment från Stockholm. Även en stor stad som Stockholm har blivit utgrävd i omgångar. Just detta fragment kommer ifrån stadsdelen Norrmalm, en plats som varit bebyggd sedan medeltiden. Kvarteret Svalan ligger i Stockholms city, nära T-centralen. 1991 gjordes en stor arkeologisk undersökning, då alla gamla hus hade rivits för att ge plats åt ett nytt kontorshus. Grävningen blev oerhört fyndrik. Med fyndens hjälp kan vi finna spår av stockholmare ända tillbaka till 1200-talet. Exakt hur gammalt detta tyg är vet vi inte då det saknar kontext.
Idag finns tyget i Historiska museets samlingar.

Landskap Uppland
Kvarter Svalan
Anläggningtyp Stadsmaterial
Fyndkategori Textilfragment
Datering Medeltid
Storlek 15x 5cm
Material Textil
Fiber 1 Ull
Fiber 2 Ull
Spinnriktining 1 Z-spunnet
Spinnriktining 2 Z-spunnet
Trådantal/cm -1 14tr/ cm
Trådantal/ cm -2 12tr/ cm
Bindning Tuskaft
Mönster Omönstrat
Stadkant Nej
Färg Mörkt brun
Visuellt intryck Ett mycket lätt och tunt tyg. Garnet har långa ganska glansiga fibrer. Fiber 1 har lite högre snodd än fiber 2 som har lite lösare snodd. Fiber 1 är tunt och jämnt spunnen. Fiber 2 är lite grövre och inte lika jämt spunnet.
Kommentarer Tråden ser ut att vara av kammgarnstyp. Då de två trådsystemen skiljer sig lite åt i uttryck. Möjligen är Fiber 1 varp då denna har en jämnare tråd samt fler trådar per cm. Tyget är väldigt jämnt slaget. Det är svårt att få någon känsla för tygets fall då det är väldigt fragmentariskt på sina platser, men det förefaller vara lite stelt om än tunt och luftigt.

 

Here comes an analysis of a fabric fragment  from Stockholm. Even a large city like Stockholm has been excavated in rounds. This fragment comes from the district of Norrmalm, a place that has been built since the Middle Ages. Quarter Svalan Eng.Swallow is located in central Stockholm, close to the Central Station. 1991 was a great archaeological survey, when all the old houses had been demolished to make way for a new office building. The digging became extremely rich in finds. With the finds help, we can find traces of locals back to the 1200s. Exactly how old this fabric is we do not know when it lacks context.

Today is the fabric of the History Museum’s collections.

Landscape Uppland
Street block Svalan
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 15x 5cm
Material Textile
Fiber 1 Wool
Fiber 2 Wool
Spin direction 1 Z-spun
Spin direction 2 Z-spun
Tread count/ cm -1 14tr/ cm
Tread count/ cm -2 12tr/ cm
Binding Two shaft/ Tabby
Pattern No pattern
Selvedge No
Color Dark brown
Visual impression A very light and thin fabric. The yarn has long rather shiny fibers. Fiber 1 has a bit higher twist than fiber 2, that has a little looser twist. Fibre 1 is thin and evenly spun. Fibre 2 is a bit rougher and not as evenly spun.
Comments The yarn seems to be of a worsted type. The two thread   systems differ slightly in their expression. Fiber 1 could be the warp since it consists of a more even thread and has more threads per centimeter. The fabric is very evenly beaten. It’s hard to make any sense of the fabric’s draping as it is very fragmented in some places, but it seems to be a bit stiff, yet very light and airy.

Ett tvärrandigt band från Enköping SMH34817/ A cross-striped band from Enköping SHM34817

Scroll down for English

Här kommer en analys av ett tvärrandigt band från Enköping. För att läsa lite kort om Enköping under medeltiden klicka här.

Fid 970497
Inv.nr 34817
Landskap Uppland
Kvarter Traktören
Anläggningtyp Stadsmaterial
Fyndkategori Textilfragment
Datering Medeltid
Storlek 45cm x 2cm
Material Textil
Fiber 1 Ull
Fiber 2 Ull
Spinnriktining 1 S-tvinnat
Spinnriktining 2 S-tvinnat
Trådantal/cm 1 9tr/cm
Trådantal/ cm 2 2tr/cm
Bindning Tuskaft
Mönster Tvärrandigt
Stadkant Ja
Färg Mörkbrun och ljusbrun
Visuellt intryck Ett grovt ganska löst slaget band med varannan tråd mörk och ljus så att det blir tydliga tvistränder. Både det mörka och det ljusa garnet har långa glansiga fibrer.
Kommentarer Bandets första och sista tråd i varpen är mörk. Inslaget är av samma typ som det mörka garnet i varpen.

Hur är bandet vävt? Bandet är förmodligen vävt i bandgrind då ingen vridning av varpen syns, som i så fall skulle indikera på at bandet hade varit vävt med brickor.
Vad har bandet använts till? Det går inte att veta då bandet saknar kontext.
Har bandet varit någon annan färg? Möjligen, men det går inte att avgöra utan en analys. Det som är spännande med detta band är att det är grovt, löst vävt och ganska sladdrigt. Detta band är unikt och saknar likheter i Historiska museets samlingar.

 

Here comes an analysis of a cross-striped band from Enköping. To read a little short of Enköping in the Middle Ages, click here.

FID 970497
Inv.nr 34817
Landscape Uppland
Street block Traktören
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 45cm x2cm
Material Textile
Fiber 1 Wool
Fiber 2 Wool
Spin direction 1 S-twisted
Spin direction 2 S-twisted
Tread count/ cm -1 9tr/cm
Tread count/ cm -2 2tr/cm
Binding Twoshaft/ Tabby
Pattern Cross-striped
Selvedge Yes
Color Dark brown and light brown
Visual impression A rather coarse and loosely beaten band with alternating threads of dark brown and light brown, that form a cross-striped pattern, in twist. Both the dark and the light yarn have very long and shiny fibres.
Comments The first and last warp thread is dark. The weft is the same as the dark yarn in the warp.

How is the band woven? The band is probably woven with a rigid heddle since there is no visible twisting of the warp, which in this case would indicate that the band had instead been woven with tablets. What has the band been used for? It is not possible to know since the band lacks context. Has the band been another color? Possibly, but this cannot be determined without analysis. What makes the band interesting is that it is coarse, loose and a bit floppy. In the collections of the Historical Museum, this type of band is unique.

Ett långrandigt brickvävt band från Enköping SHM34817/ A striped tablet woven band from Enköping SHM34817

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett brickvävt band från Enköping, Uppland. Sedan vikingatiden har Enköping varit bebott och 1413 utfärdade Erik av Pommern stadsprivilegier till staden. Möjligen kan privilegier ha tilldelats staden tidigare då ärkebiskop Jarler i ett brev skrivet i början av 1250-talet nämner borgare i Enköping. Dessa privilegier kan ha förstörts vid någon av de bränder som härjat staden. Enköping härjades av stadsbränder 1389 (vitaliebröderna härjade staden), 1572, 1609 och den sista 1799.

FID FID970452
Inv.nr SHM34817
Landskap Uppland
Kvarter Traktören
Anläggningtyp stadsmaterial
Fyndkategori textilfragment
Datering medeltid
Storlek 25cm x1,5cm
Material textil
Fiber 1 Varpsystem- ull/lin
Fiber 2 Okänt då det inte syns
Spinnriktining 1 s-tvinnat
Spinnriktining 2 Okänt då det inte syns
Trådantal/cm -1 36-38tr/cm
Trådantal/ cm -2 Okänt då det inte syns
Bindning Parställda brickor
Mönster Långrandigt
Stadkant Ja
Färg Brun och vit/ljus
Visuellt intryck Det bruna garnet är 2-trådigt och av ullkarraktär. Det vita garnet är 2-trådigt, mer nedbrutet. De ljusa trådarna har platta fiber och är av linnekarraktär. Ytan är slät och obehandlad. Bandet saknar de ljusa varpgarnet och inslaget på omkring halva längden.
Kommentarer Bandet börjar med 2 brickor med ljusa trådar, 2 brickor mörka, 2 ljusa, 2 mörka, 2 ljusa, 2 mörka och avslutas med 2 ljusa. Brickorna är trädda med 4 trådar i varje bricka.

Here comes an analysis of a tablet woven band from Enköping, in the region of Uppland, Sweden. Since the Viking Age Enkoping been inhabited and in 1413 Erik of Pomerania gave the town city rights. Possibly the privileges have been assigned to the city earlier when Archbishop Jarler in a letter written in the early 1250s mentions burghers in Enköping. These privileges may have been destroyed by one of the fires that ravaged the city. The city was ravaged by fire in 1389 (Vitali brothers ravaged the city), 1572, 1609 and the last 1799.

FID FID970452
Inv.nr SHM34817
Region Uppland
Street block Traktören
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 25cmx 1,5cm
Material Textile
Fiber 1 wool/ linen- warp
Fiber 2 Unknown when not visual- weft
Spin direction 1 s-twisted- warp
Spin direction 2 Unknown when not visual- weft
Tread count/ cm -1 36-38 tr/cm- warp
Tread count/ cm -2 Unknown when not visual- weft
Binding Tablets in point setting
Pattern Striped
Selvedge Yes
Color Brown and white/light
Visual impression The brown yarn is 2-plyed and made out of wool. The white yarn is 2-plyed, more decomposed. The white treads have got flat fibers and are made of linen. The surface is smooth and untreated. The band lacks the white warp yarn and the weft yarn of about half the length of the band.
Comments The band starts with two tablets with white treads, 2 brown, 2 white, 2 brown, 2 white, 2 brown and ends with 2 white. The tablets have 4 treads in each tablet.

Photos by: Maria Neijman