16/2018 The weekend picture

We would like to wish you all a happy weekend with a historical textile.

This week we focus on an embroidery on a chasuble. Wool application on wool. With details in gold thread. Some of the gold has fallen off and then you can see the silk core of the gold thread.

The chasuble comes from an unknown church in Jämtland, Sweden. Now in the collections of Statens Historiska museum in Sweden.
It is dated to 1350-1500 AD. We would like to place it to 15th century.

/ Amica and Maria

SparaSpara

15/2018 The weekend picture

We would like to wish you all a happy weekend with a historical textile.

This week we focus on a lovely silk embroidery from England. It’s a high class work aka Opus Anglicanum. The embroidery comes from Skå church and is dated  to
1250- 1350 AD. Now in the collections of Statens Historiska museum in Sweden.

Silk on linen. Here we can see a close up on a table cloth. Table cloths of the time were often depicted as woven in goose eye/ twill variation.

SparaSpara

SparaSpara

Moving the weekend picture

Since we like to things easy for everyone, including the people that haven’t got Facebook, we are moving our weekend picture.

This weekend we would like to celebrate with a lovely tablet woven band from Alvastra convent. Dating “Middel Ages” in the database. We are placing it rather late, probably to the 15th century. Material is silk and gold and/or silver.

Now in the collections of Historiska museet in Stockholm, Sweden.

Since we in Sweden are labelling the weeks with a number this weeks number is 14. So this post is 14/2018.

Happy weekend!

/Amica and Maria

Advent calendar 11 December 2017

Our eleventh calendar post is a tablet woven band with a fringe attached to a cope. From Ösmo church, Sweden.

The band is made out if silk or linen and the fringe is made out of silk and linen. It’s green, white and a now faded orange/ red.

The fringe dates to 15th- 16th century.

Now in collections of Historiska museet, Sweden

SparaSpara

Advent calendar 2 December 2017

Our second calendar post is an embroidery. This one is also from an unknown Swedish church.
Here we can see a close up on the double running stitch in blue and red silk, forming 
 a geometrical pattern, on the linen background.
The embroidery is dated late 15th century- early 16th century.
Now in collections of Historiska museet, Sweden.

SparaSpara

Skoklosterdynan SHM 24690/ The Skokloster cushion SHM 24690

Scroll down for English. 
Translated by Anna Lindemark, Lindemark Text

Denna textil kommer från Skokloster kyrka i Uppland. Idag finns den i samlingen på Historiska Museet i Stockholm, där den också är utställd. SHM 24690, fid 96344

Den här typen av broderi kallas ofta i litteraturen för guldstickstäcken, guldskinnstäcken eller intarsiabroderi. Dessa täcken är likartat uppbyggda, oftast med två färger, men de förekommer också i tre färger. Ett fåtal broderier finns med fler färger än tre.

Tillverkningsprocessen är enkel och genial. Två olikfärgade ylletyger, i detta fall rött och blått, läggs på varandra. Mönstret ritas upp och skärs sedan ut genom båda tygerna. Man erhåller då två identiska utklippta bitar. Därefter låter man dessa bitar byta plats med varandra och så sys de fast, kant i kant, på det i färg avvikande bottentyget.

Mönsterdelarna är hopsydda med lintråd. En kastsöm håller samman de olika tygstyckena. Över skarven sys en förgylld läderremsa fast – härifrån kommer namnet guldstickstäcke. Förgyllda läderremsor kan också appliceras som dekoration på andra ställen på tyget än över en söm.

Skoklosterdynan har fyra hela rutor bevarade, men i ena sidan syns rester av ytterligare en rutrad. Därför är det troligt att dynan från början varit ett täcke. Idag mäter den 90×80 cm.

Det som fascinerar är att man har tagit många olika tygbitar och omsorgsfullt sytt ihop dessa till två större tygstycken, för att sedan kunna skära ut mönstren. Idag syns det ganska tydligt, men från början har nog de olika tygbitarna haft en mer likartad färg. Färgerna har bleknat olika med tiden.

Tygerna i Skoklosterdynan är tuskaftsvävda ylletyger. De är valkade så att de inte repar sig i kanterna. Ståndarna och den ljusa blomman i mitten är påsydda som en applikation, där tyget är av vitt halvylle.

Dynan/täcket dateras till slutet av medeltiden.

Photos: Gabriel Hilldebrant, SHM

This textile item comes from Skokloster Church in Uppland. Today, it is part of the collections of the Swedish History Museum in Stockholm, where it is displayed. SHM 24690, fid 96344

This kind of embroidery is often referred to as intarsia embroidery, or, in the Swedish literature, gilt stitch quilts, or gilt leather quilts. They are of a similar design, mostly of a bi-color construction, but sometimes, three colors are used. There are a few extant examples of more than three colors.

The method is simple and ingenious. Two woolen cloths of different colors, in this case red and blue, are placed on top of each other. The pattern is then copied onto and cut from both pieces at once. The result is two identical pattern pieces. They switch places and the pattern pieces are then sewn onto the base fabric of the other color.

The pattern pieces are sewn together with linen thread. A line of whipstitches hold the various fabric pieces together. Over the joint, a gilt leather strip is attached, hence the name. Gilt leather strips may be stitched onto the work in other places too, not just over the joints.

The Skokloster cushion has four complete squares preserved, but on one side are traces of another row of squares. It is likely, therefore, that the cushion was originally a quilt. Today, it measures 90×80 cm.

What’s fascinating is that many differend pieces of fabric have been meticulously stitched together into larger pieces, from which the pattern pieces have then been cut. Today, this is plainly visible, but originally, the various fabric pieces have likely been of a more even color. The various dyes have faded differently over time.

The fabrics used for the Skokloster cushion are tabby wools. The cloths have been fulled, to avoid fraying edges. The stamenss and the light-colored flower in the middle are made as an application, the fabric a white half wool.

The cushion/quilt is from the Late Middle Ages.

Lödöse GD 2970 b, randigt ylletyg/ Lödöse GD 2970 b, striped woolen fabric

Scroll down for English

Lödöse GD 2970 b
Ullvävnad i treskaftad kypert med trefärgad rand i tuskaft med släppta trådar.
Fragmentet har två ränder och emellan dem är det fem cm treskaftskypert med varpeffekt. Ränderna är inte så hårt slagna.

Varp: Z-spunnen tråd med hård snodd, 9-10 tr/cm
Inslag: S-spunnen, fyllig med lite lösare snodd 8-9 tr/cm

Randen
Randen är uppbyggd av tre färger: idag mörkbrun, gulgrön och vinröd. Garnet i de tre olika färgerna i randen är S-spunnet och fylligt och har en något lösare snodd än varpen.
Randen är 2 cm hög och utgörs av sammanlagt 16 trådar.
6 tr mörkbrun, 4 tr gulgrön och 6 tr vinröd.

Randen är vävd i tuskaft. Det innebär att eftersom grundväven utgörs av treskaftad kypert har var tredje tråd släppts, och flotterar på baksidan. Resultatet blir att varpen blir glesare i randen, varvid man kan få in mer inslag, dvs. mer färg syns och randen även får en annan ytstruktur.

Tyget är lätt valkat och ena sidan är mycket hårig och filtad. Idag har fragmentet en brun färgton. Fragmentet kommer ur de medeltida stadslagren i Lödöse. Det är inte närmre daterat än så, men en jämförelse med andra likartade fynd placerar tyget runt 1300-talet.


Lödöse DG 2970 b

Wool weave in three-shaft  twill, with tri-colored stripe in plain weave, with loose threads.
The fragment has two stripes, and between them are five centimeters of three shaft twill weave woven in warp effect. The stripes are loosely beaten.

Warp: Z-spun thread with hard twist, 9-10 tr/cm
Weft:  S-spun thread, fluffy/rich with a loose twist, 8-9 tr/cm

The stripe
The stripe is made up of three colors. Today, these are dark brown, yellow-green and burgundy. The threads of the three colors of the stripe are S-spun, fluffy/rich and has a somewhat looser twist than the warp.
The stripe is 2 cm wide and consists of a total of 16 threads.
6 threads dark brown, 4 threads yellow-green and 6 threads burgundy .

The stripe is woven in plain weave. This means that since the basic fabric is woven in three- shaft twill, one in three threads is released and floats on the back of the fabric. This results in the warp becoming sparser in the stripe, allowing for a denser weave, which makes more of the color visible, and in addition yields a different surface structure of the stripe.

The fabric is lightly fulled, and one side is very hairy and felted. Today, the fragment is brown. The fragment comes from the city material of the medieval town  Lödöse. It is not dated closer than that, but a comparison with other similar findings place the fabric around the 1300s.