About us

Amica Sundström är Textiliare med stort T. Hon har en bred textilkunskap, men den är också mycket djup, och då särskilt inom vävning. Tidigt under utbildningen specialiserade hon sig på att göra rekonstruktioner av förhistoriska och historiska textilier, och detta ledde vidare till en vilja att veta mer om deras sammanhang. Därför fortsate hon att läsa arkeologi och textilhistoria.

Amicas styrka ligger i kombinationen av praktisk och teoretisk kunskap – det ena utvecklar det andra, och vice versa. Hon anser också att det finns mycket kunskap och förståelse att hämta ur processen kring att återskapa och gestalta. Hon menar att arkeologiska textilfragment kräver ett tränat öga för att tolkas, men det handlar inte enbart om vad det är för bindning och hur många trådar per cm det är. Vi vill ju gärna sätta fragmentet i ett sammanhang, och där kommer hantverkskunskap, bilder, skulpturer, handelsvägar, slitage, gravskick mm in, säger hon. Hon menar också att om vi alla bidrar, kan vi komma så mycket längre i förståelsen och kunskapen om förhistoriska och historiska textilier och dräkter.

Till vardags arbetar Amica på Statens Historiska museum där hon  arbetat som antikvarie med ansvar för textilsamlingen. Hon är dessutom en ofta anlitad föredragshållare inom ämmnet textila material, och förhistoriska textilier och dräkt.

Drömmer om: Att få fortsätta förkovra sig inom det textila fältet och att väva mer.

Dold talang: Erfaren syntolk.

Maria Neijman är utbildad textil hemlöjdskonsulent. Hon har studerat vävning och traditionella textila hantverk. Maria har en fäbless för processer och älskar saker som från ” från frö till linne”, och “från får till vadmal”.

Maria har en stor förkärlek för många olika historiska perioder.  Hon är aktiv i 1300-talsföreningarna Albrechts Bössor, Fraternis Milita Carnis och en av grundarna till Battle of Wisby 1361. Maria är en av arrangörerna bakom Battle of Wisby-eventet som arrangeras på Gotland under Medeltidsveckan. Hon är också en populär kursledare och håller bland annat kurser i konstruktion av 1300-talsdräkt och växtfärgning. Hon växtfärgar och väver på beställning och hennes alster finns att se på bland annat Stockholms Medeltidsmuseum och på Statens Historiska Museum. Maria har också arbetat med databaser för museers samlingsförvaltning och hon har en lång erfarenhet av processutveckling kring processer som rör flöden inom IT-sektorn.

När Maria inte får utlopp för sina textila nördigheter så arbetar hon som länshemslöjdskonsulent, Barn och Unga, på Slöjd Stockholm

Drömmer om: Att starta en kursgård.

Dold talang: Grym på att fläta näver.

In English:

Amica Sundström is a textile aficionado at heart. She is well-versed within her field, with a wide scope and a lot of in-depth detail, especially within weaving. At an early stage during her education, she specialized in reconstructions of prehistoric and historical textiles, which brought on the desire to learn more of their context, which is why she continued by studying archaeology and textile history.

Amica’s forte lies in the combination of practical and theoretical knowledge, where one fuels the other, respectively. She holds that there is a lot of knowledge and understanding to be gained from reenactment and creation. Her opinion is that archaeological textile fragments require a trained eye to be interpreted, but it is not just a matter of binding type or thread count. We would like to put each fragment into a relevant context, which is where crafting skills, images, sculptures, trade routes, wear and tear, burial practice and so on becomes relevant, she says. She adds that if we all contribute, we will gain much understanding and knowledge about prehistoric and historical textiles and dress.

Amica is working at the Swedish History Museum where she works as a curator, in charge of the textile collections. She is a much-appreciated speaker within the field of texiles, and specifically prehistoric textiles and dress.

Ambition: to educate herself further within the field of textiles, and to get more weaving done.

Hidden talent: an experienced Visual Interpreter.

Maria Neijman is trained as a Crafts Consultant with a main focus on textiles. Her education includes weaving and traditional textile crafts.  Maria is very fond of processes, and a special place in her heart for things like “from seed to linen”, “from sheep to shawl”.

Maria has a well developed lova for different historical periods.  She is an active member of the 14th-century societies of Albrechts Bössor, Fraternis Milita Carnis and is one of the founders of Battle of Wisby 1361. Maria is one of the  head organizers behind the Battle of Wisby event, arranged on the island of Gotland during the Medieval Week.  She is a popular workshop leader, hosting among other things, workshops on 14th century dress construction and plant dyeing. She plant dyes and weaves to order, and her work is on display in the Museum of Medieval Stockholm and at the Swedish History Museum, among other places.
Maria has also worked with databases for the museums’ collections and she has a long experience in process development of processes related flows in the IT sector.

When Maria cannot be a nerd on a professional basis, she works as a crafts consultant with focus on children and youth at Slöjd Stockholm, Stockholms länsmuseum.

Ambition: To run a residential study center.

Hidden talent: Awesome at birch bark crafts.

5 thoughts on “About us

  1. Hello ladies! I am a member of Society for Creative Anachronism (SCA). I recently made a painted floorcloth (realize not a woven textile). However, I have not been able to find any medieval documentation confirming its use prior to 17th century. I wonder if in your research you have come across their use earlier than this. My peers tell me they were used however I cannot confirm it. Any websites or books you could refer me to? Many thanks and keep your good works!
    Annette Sandy
    Ottawa, ON
    Canada

  2. Ni har verkligen inte bara en bred kunskap den går också på djupet. Jag är en stolt mamma till Amica vore roligt att träffa dig Maria som jag hört en del om via Amica. En kursgård är en strålande idé som går att förverkliga. I Bolinderstrand där jag bor finns det lokaler i gamla Bolinderverkstäderna. Jag och två andra tjejer vi hyrde en gemensam atelje, hyran var skälig. Jag hjälper er gärna om ni så önskar

Leave a Reply to Marita Sundström Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.