17/ 2018 The weekend picture- Fringe frenzy

We would like to wish you all a happy weekend with some  historical textiles.
We would also like to celebrate that we have over 10.000 followers in Facebook.
We could never have thought that there were so many textiles nerd’s out there. <3

This week we focus on fringes on various historical textiles.  All, except one, are woven in silk. The last one is woven in linen.

The fringes are attached to various items all related to church textiles.
The fringes  can all be found in the collections of Statens Historiska museum in Sweden.
The items are dated to 14-17th century.

/ Amica and Maria

SparaSpara

Advent calendar 11 December 2017

Our eleventh calendar post is a tablet woven band with a fringe attached to a cope. From Ösmo church, Sweden.

The band is made out if silk or linen and the fringe is made out of silk and linen. It’s green, white and a now faded orange/ red.

The fringe dates to 15th- 16th century.

Now in collections of Historiska museet, Sweden

SparaSpara

Advent calendar 7 December 2017

Our seventh calendar post is a purse made out of a reused embroidery, with a backside of leather, from an unknown Swedish church.

Here we can see Maria Magdalena. The embroidery is made out of silk and metal thread.

The dating is late 15th or early 16th century.

Now in collections of Historiska museet, Sweden

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Advent calendar 2 December 2017

Our second calendar post is an embroidery. This one is also from an unknown Swedish church.
Here we can see a close up on the double running stitch in blue and red silk, forming 
 a geometrical pattern, on the linen background.
The embroidery is dated late 15th century- early 16th century.
Now in collections of Historiska museet, Sweden.

SparaSpara

Coif/ Cuffia

Scroll down for English and Italian
English translation Lindemark text / Traduzione Italiana Anna Attiliani

Coif/ kveif
Samlingsnummer 4
Kasserad mellan 1470-1540 (läs mer om samlingen av fynd här)

Beskrivning
Coifen är sydd av ett mycket fint linnetyg i tuskaft, som ursprungligen varit vitt. Tyget är tättvävt med ca 18tr/cm i både inslag och varp. Tråden är mycket jämnt spunnen.

Coifen är komplett, så när som på knytbanden. Den är sydd av tre bitar: två sidostycken och ett mittstycke. Dessa är fållade och sammanfogade med en dekorsöm. Runt hela coifen löper en fållad kant. Utanför fållen är ett ögleflätat smalt band fastsytt, med en dekorsöm av samma typ som den bitarna är sammanfogade med.

Coifens framkant är 38 cm och bakkanten 28 cm. Mittstycket mäter ca 12 cm i framkanten. Vid båda hörnen finns spår av knytband. Knytbanden är gjort av flätade linnetrådar. Flätan börjar med en knut och är fastsydd på insidan av coifen.

Fållen är dubbelvikt och mäter ca 3-4 mm. Ögleflätan är ca 4 mm bred. Dekorsömen är ca 2 mm bred.

Kommentar
Coifen är välbevarad och mycket välgjord. Den är relativt smutsig och därför ganska styv i tyget. När den hittades var den ihopsnörd och fylld med vad som sannolikt är linfibrer. Coifen hade troligen använts som städtrasa/ pensel.

Kommentar från Historical textiles
Coifen är stor nog att passa en vuxen man med ett mindre huvudmått. Man kan därför anta att den har tillhört en vuxen person. Vid jämförelser med bildmaterialet är det tydligt att coifen precis skall täcka örsnibben och att knytbandet är fastsatt där. Knytbanden på alla bilder är smala och ser väldigt ofta ut som om de utgör ett separat band som inte tillhör sidostyckena på coifen. Detta bekräftas av föreliggande fynd.
Även om knytbanden saknas så finns det fragment kvar av dem på båda sidor. Det är intressant att det är tillverkat av ett flertal enkeltrådar som flätats ihop till ett band/ snöre – ett enkelt och snabbt sätt att producera ett knytband.

Även om coif inte längre är ett plagg buret av alla män, vid denna tidpunkt, så lever bruket kvar en bit in på 1500-talet. Utifrån de bilder vi har, kan vi inte se några coifer med dekorsöm.

En liknade typ av dekorsöm finns på den hätta som tillskrivs Heliga Birgitta. Dock skiljer sig de båda hättorna åt då Heliga Birgittas hätta är konstruerad av två bitar och har ett långt knytband som korsas i nacken, för att kunna läggas i en ögla runt huvudet, medan denna coif istället är konstruerad av tre bitar, med knytband vid öronen. I konsten ser man att mäns och kvinnors hättor skiljer sig åt utseendemässigt. Heliga Birgittas hätta stämmer väl överens med hur kvinnors hättor avbildas, medan denna coif i sin tur sammanfaller med hur mäns hättor är avbildade. Den tydliga skillnaden i konstruktionerna mellan de båda modellerna stärker idén om att det ena är ett plagg för en man och att det andra är ett plagg för en kvinna, samt att denna hätta troligen har burits av en man.
Det är givetvis mycket spännande att få undersöka ett sådant unikt plagg. Denna typ av plagg är oerhört ovanliga i det bevarade materialet och därför är det av största vikt att kunskapen delas och blir offentlig.
Amica Sundström och Maria Neijman
Alla bilder omfattas av CC BY SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder.

Coif
Collection Number 4
Discarded between 1470-1540 ( read more about the collection here

Description
The coif is made of a very fine linen fabric in plain weave. The fabric is woven tight, with approximately 18tr/cm in both warp and weft. The thread is very evenly spun. The fabric was originally white.

The coif is complete, apart from the now missing strings with which to tie it. It is made from three pieces; two side pieces and one central piece. These are hemmed and joined together with a decorative seam. The coif is hemmed all the way around the edge. Outside the hem, a finger-looped braid has been attached using a decorative seam – the same type of seam that has been used to join the pieces.

The front part of the coif measures 38 cm while the back is 28 cm. The central piece measures approx. 12 cm. At both corners, there are traces of the strings. These are made of braided linen threads. The braids start with a knot and have been fastened to the inside of the coif with stitches.

The hems are folded twice and measure approx. 3-4 mm. The finger loop braid is approx. 4 mm wide. The decorative seam is approx. 2 mm wide.

Comment on the coif
The coif is very well-preserved and very well-made. It is quite dirty, and consequentially stiff. When found, it was stitched together and filled with what is most likely flax fibre. The coif had probably been used as a cleaning cloth / brush.

Comment from Historical textiles
The coif is big enough to fit an adult man with a small head size. This indicates that this coif belongs to an adult person. When comparing pictorial sources, the coif should just about cover the ears, with the string attached at that point. The strings are narrow in all images and very often look as if they are separate straps, not belonging to the side pieces of the coifs, as confirmed by this find.

Although the strings are missing, there are fragments left on both sides of this coif, and it is very exciting indeed that the strings have been made from multiple linen threads, braided together to form a string. A very quick and easy way to produce this.

Although the coif is no longer a garment worn by all men at this time, the use of coifs remained well into the 1500s. Based on the pictures we have seen, we have not been able to spot any coifs with decorative seams.

A similar type of decorative seam can be found on the cap attributed to Saint Bridget. However, these two objects differ, since this coif is made out of three pieces with strings by the ears. Saint Bridget’s cap is made from two pieces and has a long band for tying it in place, placed at the neck of the cap, and meant to be fitted in a loop around the head. In various art sources, men’s and women’s caps differ in appearance. Bridget’s cap fits well with the image of women’s caps, while this coif fits well with how men’s coifs are depicted. The plain difference in the designs between these two models supports the idea that one is a garment for men, and the other is a garment for women, and that this coif was probably worn by a man.

Of course, it is very exciting to analyse such a unique piece of clothing. This kind of garment is extremely unusual in preserved materials, and therefore it is of the utmost importance that knowledge about it is shared and made public.
Amica Sundström and Maria Neijman
All images subject to CC BY SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.

Italian
Cuffia

Pezzo della collezione n. 4
Scartato tra il 1470 e il 1540

La cuffia è fatta di un tessuto di lino molto fine in tessitura piana, originariamente bianco. La trama è molto fitta, con circa 18 fili/cm sia nella trama che nell’ordito, il filo è filato in modo molto uniforme.

La cuffia è completa, tranne che per i laccetti, ora perduti, utilizzati per allacciarla. È composta da 3 pezzi, due laterali e uno centrale. Tutti presentano un orlo e sono uniti insieme da una cucitura decorativa. La cuffia presenta un orlo su tutte le estremità. All’orlo è stato attaccato un cordino intrecciato, tramite una cucitura decorativa dello stesso tipo usato per unire i pezzi della cuffia.

La parte frontale della cuffia misura 38 cm, mentre la parte posteriore è 28 cm, il pezzo centrale misura circa 12 cm. Ad entrambi gli angoli, ci sono tracce dei cordini, realizzati in fili di lino intrecciati, che prendono l’avvio da un nodo e sono stati fissato all’interno della cuffia con alcuni punti di cucitura.

Gli orli sono ripiegati due volte e misurano circa 3-4 mm. Il cordino intrecciato è largo circa 4 mm, mentre la cucitura decorativa è larga circa 2 mm.

Commento sulla cuffia
La cuffia è molto ben conservata e molto ben fatta. È piuttosto sporca, e di conseguenza rigida. Quanto è stata rinvenuta, era cucita su se stessa e riempita con un materiale identificabile come fibra di lino, probabilmente per usarla come uno straccio per pulire o un pennello. 

Commento di Historical textiles
La cuffia è abbastanza grande per andare bene ad un uomo con una misura della testa abbastanza piccola. Questo indica che la cuffia apparteneva a un adulto: confrontandola con risorse iconografiche, si vede che la cuffia dovrebbe coprire soltanto le orecchie, con i cordini attaccati in quel punto. I laccetti sono molto sottili in tutte le immagini e molto spesso sembrano essere separati dalla cuffia, non una parte delle sezioni laterali stesse, come questo reperto conferma.

Nonostante i laccetti siano assenti, ci sono dei frammenti rimasti in entrambi i lati di questao reperto, ed è davvero molto entusiasmante che i laccetti siano stati realizzati con numerosi fili di lino, intrecciati insieme per realizzare un cordino, in modo semplice e veloce.

Nonostante la cuffia non fosse più un indumento indossato da tutti gli uomini, il suo uso si protrasse anche nel XVI secolo. Basandoci sulle fonti che abbiamo visto, non abbiamo potuto però identificare alcuna cuffia dotata di cuciture decorative.

Una tipologia simile di cucitura decorativa può essere trovata sulla cuffia attribuita a Santa Brigida. Comunque, questi due oggetti sono differenti, dal momento che questa cuffia è composta da 3 pezzi con stringhe all’altezza delle orecchie, mentre la cuffia di Santa Brigida è composta da due pezzi e ha una lunga banda di tessuto collocata all’altezza del collo, che può essere posizionata intorno alla testa per tenerla in posizione formando un anello. In varie risorse iconografiche le cuffie maschili e femminili appaiono differenti: la cuffia di Santa Brigida combacia agevolmente con le immagini di cuffie femminili, mentre questa cuffia ha una forte somiglianza con la rappresentazione di cuffie maschili. La chiara differenza tra I disegni di questi due modelli supporta l’idea che uno sia un capo femminile, l’altra maschile: è quindi probabile che questa cuffia sia stata indossata da un uomo.

Ovviamente, è molto eccitante analizzare un indumento così unico: questo capo di abbigliamento infatti è estremamente raro tra I reperti conservati, ed è quindi della massima importanza che sua esistenza sia resa pubblica e condivisa.
Amica Sundström & Maria Neijman
Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Del av en skjorta/ Part of a shirt/ Parte di una camicia

Scroll down for English and Italian
Traduzione Italiana Anna Attiliani  A big Thank you! to Kristina and Stina for help with English text and pictures.
Read about the collection here

Del av en skjorta
Samlingsnummer 39
Kasserad mellan 1470- 1540

Textilien som analyserats har vi valt att kalla för del av en skjorta. Detta då det finns ett stort antal skjortor i konsten som väl överensstämmer med den analyserade textilen.

Beskrivning
Skjortan är sydd av ett mycket fint linnetyg. Tyget har ursprungligen varit vitt. Tyget är vävt i tuskaft. Trådtätheten uppskattas till omkring 30tr/cm. Det finns viss luft mellan trådarna.

Den bevarade delen mäter 12cm i längd varav den rynkade kanten finns på ca. 5-6 cm av den totala längden. Den rynkade delen är, idag, ca. 1 cm bred. Vecken på skjortan ligger kant i kant och de är 5 mm djupa. Det går 12 veck på 1 cm. Tyget är dubbelvikt och sedan rynkad mot ett sytt band där den är fastsydd. Bandet föreligger vara sytt. av samma tyg som skjortan. Det är vikt och hopsytt med dubbla rader stygn. Stygnen är mycket små och täta. Lintråden är 2-trådig och mer än dubbelt så grov som trådarna i väven.

Kommentar om skjortan
Skjortan är mycket fragmentarisk och det finns bara en liten del av halslinningen kvar.

Kommentar från Historical textiles
Vi har inga faktiska belägg för att detta är en halslinning på en krage. Men vi kan inte komma på någon annan del av ett plagg där detta skulle passa. Då fragmentet idag mäter 12 cm på längden och det går 12 veck per/ cm och att det i varje veck går åt 1 cm tyg. Detta ger då 12 cm tyg per 1 cm veckad yta. Fragmentet är inte heller komplett med någon form av avslutning.  Detta ger då en tygbredd på 144cm på 12 cm veckad kant. Vi anser att mängden tyg pekar på att detta bör tillhöra bålen på ett plagg. Vi tar väldigt gärna emot synpunkter på detta. 🙂

Återigen är vi superglad att få se en sådan unik textil. Sömnaden är av högsta klass och tyget är av allra finaste kvalitet. Givetvis hade det varit häftigt att få se mer av konstruktionen, men vi är glada för det vi fått se. 
/ Amica & Maria
Alla bilder omfattas av CC by SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder.

 

Part of a shirt
Collection number 39
Deposited between 1470 and 1540

We have chosen to call the piece of fabric being analysed here part of a shirt, since there is a large number of shirts depicted in art which correspond well with the piece of fabric in question.

Description
The shirt is made from a very fine linen fabric, originally white in colour, in plain weave. The threadcount is estimated as about 30 threads per centimetre in both warp and weft. There is even some space between threads.

The preserved part is twelve centimetres long, of which 5-6 centimetres is a pleated edge. The pleated part is, today, about one centimetre wide. The pleats are edge to edge and five millimetres deep, making twelve pleats in the space of one centimetre. The fabric is folded over and then pleated on an attached ribbon. The ribbon appears to be made of the same fabric as the shirt, and is folded double and then attached with a double row of stitches. The stitches are very small and close, and the linen thread used is tvåtrådig änd more than twice as heavy as the threads used to weave the fabric.

Comments on the shirt
The shirt is a very small fragment and the only perserved piece is a small part of the neck opening.

Comments from Historical textiles
We cannot in fact confirm that this is the neck opening of a shirt. However, we cannot conceive of any other part of a garment where this fragment would fit in. The fragment preserved is 12 centimetres long, with 12 pleats per centimetre and one centimetre of fabric per pleat; this results in 12 centimetres of fabric per centimetre of pleats.  The fragment is also not complete but lacks any kind of finished edge. This, then, would result in a fabric width of 144 centimetres for a 12 centimetre shrilled edge. We think the amount of fabric involved points to this being part of the body of a garment, and would be happy to hear back from anyone with ideas and input on the subject. 🙂

Yet again, we are very happy to be given the opportunity to examine a piece of farbic as unique as this. The sewing is first-rate and the fabric itself of the highest quality. Of course it would have been amazing to see more of the construction of the garment, but we are still very happy at what has been available for our studies.
/Amica & Maria
All images subject to CC by SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.

Parte di una camicia
Numero 39 della collezione
Depositato tra il 1470 e il 1540 

Abbiamo deciso di chiamare il pezzo di stoffa qui analizzato ‘parte di una camicia’, dal momento che c’è un gran numero di camicie rappresentate nell’arte che corrisponde bene con questo reperto.

Descrizione
La camicia è fatta di un tessuto di lino molto sottile, inizialmente di colore bianco, a tessitura piana. Il numero dei fili per centimetro è stimato essere intorno a 30, sia nella trama che nell’ordito: c’è addirittura un po’ di spazio tra i fili. 

La parte conservata è lunga 12 cm, dei quali 5-6 cm costituiscono un’estremità pieghettata che è, oggi, larga circa 1 cm. Le pieghe vanno da un’estremità all’altra e sono profonde 5 mm,  costituendo 12 pieghe nello spazio di 1 cm. La stoffa è piegata sopra e pieghettata su un nastro ad essa attaccato.  Il nastro sembra essere fatto dello stesso tessuto della camicia, è piegato due volte e attaccato con una doppia fila di punti. I punti sono molto piccoli e vicini: il lino usato per cucire è a due capi e più di due volte più spesso rispetto al filo usato per tessere la stoffa della camicia.

Commenti sulla camicia
La camicia è un frammento molto piccolo e l’unica parte conservata è una piccola porzione dell’apertura del collo.

Commenti di Historical Textiles
Non possiamo di fatto confermare che questa sia proprio l’apertura del collo di una camicia, tuttavia non possiamo concepire nessun’altra parte di un abito che potrebbe combaciare con questo frammento. Il frammento conservato è lungo 12 cm, con 12 pieghe al centimetro e 1 centimetro di stoffa per ogni piega: il risultato è 12 centimetri di stoffa per 1 cm di stoffa pieghettata.

Il frammento inoltre non è completo dal momento che è privo di ogni tipo di margine rifinito. Questo dunque significa che per avere 12 cm di stoffa pieghettata serve un tessuto dell’altezza di 144  cm. Pensiamo quindi che la quantità di stoffa utilizzata suggerisca che questo frammento sia stato parte del corpo di un indumento, e saremmo contente di avere un riscontro da chiunque abbia idee o input a riguardo.

Ancora una volta, siamo molto contente di aver avuto l’opportunità di esaminare un frammento tessile unico come questo. Le cuciture sono di grande raffinatezza e il tessuto stesso è della qualità più alta. Naturalmente sarebbe stato fantastico poter sapere qualcosa in più sulla costruzione dell’abito, ma siamo comunque molto felici di quanto è disponibile per i nostri studi.
/Amica & Maria

Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.

Handduk med blå ränder/ Towel with blue stripes/ Asciugamano a righe blu

Scroll down for English and Italian
English translation Lindemark text / Traduzione Italiana Anna Attiliani 

Handduk med blå ränder
Samlingsnummer 13, kasserad mellan 1470- 1540
Läs mer om samlingen här.

Textilien som analyserats har vi valt att kalla för handduk, då det finns ett stort antal handdukar i konsten som stämmer väl överens med det analyserade fyndet.

Handduken är vävd i tuskaft. Materialet är linne. Båda stadkanterna är bevarade och handduken är 14 cm bred. Den bevarade längden är 64 cm, men hela stycket har troligen varit längre, då den ena kanten saknas. Handduken avslutas på den ena sidan i en kort frans om ca 2 cm. Fransen utgörs av varptrådar där inslaget tagits bort.
10 cm från fransen finns tre smala blå ränder invävda. Randen är totalt 1 cm bred. Den består av 4 blå, 2 vita, 6 blå, 2 vita och 4 blå inslag. Detta ger en inslagstäthet på 18 trådar/ cm. Inslaget i randen är lika grovt som inslaget i resten av handduken. Varptätheten uppskattas till ungefär 24-28 tr/cm. Inslaget är en aning grövre än varpen. Handduken har inga sömmar bevarade. Tråden är mycket jämt spunnen och har ett homogent utseende.

Kommentar om handduken
Handduken är smalt vävd och i relativt gott skick. Slitaget på den verkar ha uppkommit av att den rivits av, snarare än att den slitits ut. Det finns också ett antal små hål mitt på tyget.

Kommentar från Historical Textiles
En textil som inte avslutats med en fåll kommer förr eller senare att få en viss frans.
I det här fallet tror vi att fransen är medveten. Bildkällor från tiden visar att handdukar oftast avslutas med fransar i ändarna. Vi tror att handduken ursprungligen har varit längre och att den har avslutats med en likadan rand och frans i andra änden. Handduken bör då ha varit minst 10 cm längre, men vi tror att den varit kanske dubbelt så lång som den är idag. Vi baserar detta antagande på de handdukar som avbildats i konsten, där man ofta ser att handduken hänger dubbelvikt över en handdukshängare på en vägg. Inte sällan avbildas en person med en handduk slängd över axeln, där den då räcker till midjan både fram och bak, eller ligger virad om armen.

Vi är naturligtvis otroligt glada över att ha fått analysera en textil med två bevarade stadkanter, vilket annars är mycket ovanligt. Det som är extra roligt är att väven är smal. Istället för att väva en bredare väv, klippa isär och därefter fålla, har man valt att spara på arbete med att fålla en längsgående söm. Ett mer ekonomiskt arbetssätt då man får en mindre mängd äfsingar. Om man tittar på de källor som finns i konsten, så är handdukar oftast något bredare, men det finns också exempel på mycket smala handdukar.

Referenser
Vad vi känner till så finns det inga fynd av någon liknade handduk. Dock finns det ett flertal handdukar i konsten som stämmer väl överens med denna.
Amica och Maria
Alla bilder omfattas av CC by SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder.

English
Towel with blue stripes
Collection Number 13, discarded between 1470-1540
More info about the collection here

We have chosen to refer to the analysed textile as a towel. This is because there are a large number of towels within art that are similar to the analysed fabric.

The towel is woven in plain weave. The material is linen. Both selvages are preserved, and the towel is 14 cm wide. The preserved length is 64 cm, but the original piece was probably longer, since one edge is missing. The towel ends on one side with a short fringe of about 2 cm. The fringe consists of warp threads where the weft has been pulled away. There are three narrow, blue stripes about 10 cm in from the fringe. The stripes are each about one cm wide, and consists of 4 blue, 2 white, 6 blue, 2 white and 4 blue wefts. This gives a weft thread count of 18 threads / cm. The weft threads that make up the stripes are of the same thickness as the rest of the weft in the towel. The warp thread count is estimated to about 24-28 tr / cm. The weft is slightly thicker than the warp. The towel has no preserved seams. The thread is very evenly spun and looks very homogenous. 

Comment on the towel
The towel is narrow and in relatively good condition. The wear on it seems to have occurred from sudden tearing rather than wear over time. There are a number of small holes in the center of the fabric.

Comment from Historical Textiles
Sooner or later, a fabric that is not finished with a hem will fringe a bit. However, we believe that the fringe on this towel was made on purpose. Contemporary sources indicate that towels usually have a fringe. We believe that the towel was originally longer, and ended with an identical stripe and fringe at the other end. The towel, then, would have been at least 10 cm longer, but we believe it might have been twice as long as it is now. This assumption is based on towels depicted in art, where hanging towels are often depicted as folded over a wall-mounted towel rack. Another common motif is people carrying a towel slung over one shoulder, and in such pictures the towel often reaches the person’s waist both in front and at the back, or may be carried wrapped around one arm.

We are obviously delighted to have had the opportunity to analyse a textile with two preserved selvages, which is something very rare. What is particularly pleasing is that the fabric is narrow. Instead of weaving a wider fabric, cut it apart and hem it, someone has chosen to save the work with a seam. A more economical approach, when you do not get a bigger amount left over warp threads in the loom. Many of the contemporary art sources depict towels as slightly wider, but there are examples of very narrow ones.

References
To our knowledge, there are no finds of any similar towels. However, contemporary art sources display a number of similar items.
All images subject to CC by SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.

Italiano
Asciugamano a righe blu

Numero 13 della collezione, scartato tra il 1470 e il 1450.
Abbiamo deciso di definire il reperto analizzato un asciugamano, dal momento che c’è un gran numero di asciugamani rappresentati nelle fonti iconografiche che sono molto simili al tessuto studiato. L’asciugamani è realizzato in tessitura piana. Il materiale è lino. Entrambe le cimose sono preservate, la larghezza complessiva è di 14 cm. La lunghezza del tessuto conservato è di 64 cm, ma il pezzo era probabilmente più lungo, dal momento che una estremità manca. L’asciugamano termina a un’estremità con una corta frangia, della lunghezza di circa 2 centimetri, realizzata rimuovendo i fili della trama e lasciando soltanto quelli dell’ordito.

Ci sono 3 sottili righe blu a circa 10 cm dalla frangia: ognuna è alta circa 1 cm ed è costituita da 4 fili di trama blu, 2 bianchi, 6 blu, 2 bianchi, 4 blu. Questo comporta una densità di 18 fili di trama per centimetro. I fili della trama che compongono le righe hanno lo stesso spessore degli altri fili della trama. La densità dei fili dell’ordito invece è stimata essere circa 24-28 fili / cm. La trama è leggermente più spessa dell’ordito.

L’asciugamano non ha alcuna cucitura conservata. Il filo utilizzato per tesserlo risulta filato in modo molto regolare e omogeneo.

Commento sull’asciugamano
L’asciugamano è molto stretto e in condizioni relativamente buone. La consunzione presente su di esso risulta essersi manifestata probabilmente per un improvviso strappo, piuttosto che per un logoramento progressivo, anche se c’è una serie di piccoli buchi al centro della stoffa.

Commento da Historical Textiles
Prima o poi, una stoffa non rifinita con un orlo si sfilaccerà, realizzando una frangia, ma crediamo che la frangia su questo asciugamano sia stata realizzata di proposito: fonti contemporanee indicano che gli asciugamani erano spesso rifiniti in questo modo. Crediamo che originariamente l’asciugamano fosse più lungo e che terminasse con un’identica serie di righe e una frangia anche dall’altra parte. In quel caso, allora, l’asciugamano sarebbe stato almeno 10 cm più lungo, ma pensiamo che potrebbe essere stato lungo anche il doppio rispetto a come si presenta oggi. Questa ipotesi è basata sugli asciugamani raffigurati nell’arte, che spesso compaiono ripiegati su un portasciugamani attaccato al muro. Un’altra rappresentazione tipica mostra persone che portano l’asciugamano a tracolla su una spalla, e in questo caso spesso raggiunge la vita della persona sia davanti che dietro, oppure può essere portato anche arrotolato attorno a un braccio.

Siamo ovviamente contentissime di aver avuto l’opportunità di analizzare un tessuto con entrambe le cimose conservate, dal momento che è una situazione molto rara. È particolarmente gradevole che la stoffa sia molto stretta: invece di tessere una stoffa più alta, tagliarla e realizzare l’orlo, qualcuno ha invece deciso di tesserla così ed evitare di dover realizzare delle cuciture. Si tratta di un approccio più conveniente, dal momento che, realizzando un tessuto stretto, non avanza una maggiore quantità di ordito sul telaio. Molte risorse iconografiche del periodo mostrano asciugamani leggermente più larghi, ma ci sono anche esempi molto stretti.
Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.
Amica, Maria