Ett tvärrandigt band från Enköping SMH34817/ A cross-striped band from Enköping SHM34817

Scroll down for English

Här kommer en analys av ett tvärrandigt band från Enköping. För att läsa lite kort om Enköping under medeltiden klicka här.

Fid 970497
Inv.nr 34817
Landskap Uppland
Kvarter Traktören
Anläggningtyp Stadsmaterial
Fyndkategori Textilfragment
Datering Medeltid
Storlek 45cm x 2cm
Material Textil
Fiber 1 Ull
Fiber 2 Ull
Spinnriktining 1 S-tvinnat
Spinnriktining 2 S-tvinnat
Trådantal/cm 1 9tr/cm
Trådantal/ cm 2 2tr/cm
Bindning Tuskaft
Mönster Tvärrandigt
Stadkant Ja
Färg Mörkbrun och ljusbrun
Visuellt intryck Ett grovt ganska löst slaget band med varannan tråd mörk och ljus så att det blir tydliga tvistränder. Både det mörka och det ljusa garnet har långa glansiga fibrer.
Kommentarer Bandets första och sista tråd i varpen är mörk. Inslaget är av samma typ som det mörka garnet i varpen.

Hur är bandet vävt? Bandet är förmodligen vävt i bandgrind då ingen vridning av varpen syns, som i så fall skulle indikera på at bandet hade varit vävt med brickor.
Vad har bandet använts till? Det går inte att veta då bandet saknar kontext.
Har bandet varit någon annan färg? Möjligen, men det går inte att avgöra utan en analys. Det som är spännande med detta band är att det är grovt, löst vävt och ganska sladdrigt. Detta band är unikt och saknar likheter i Historiska museets samlingar.

 

Here comes an analysis of a cross-striped band from Enköping. To read a little short of Enköping in the Middle Ages, click here.

FID 970497
Inv.nr 34817
Landscape Uppland
Street block Traktören
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 45cm x2cm
Material Textile
Fiber 1 Wool
Fiber 2 Wool
Spin direction 1 S-twisted
Spin direction 2 S-twisted
Tread count/ cm -1 9tr/cm
Tread count/ cm -2 2tr/cm
Binding Twoshaft/ Tabby
Pattern Cross-striped
Selvedge Yes
Color Dark brown and light brown
Visual impression A rather coarse and loosely beaten band with alternating threads of dark brown and light brown, that form a cross-striped pattern, in twist. Both the dark and the light yarn have very long and shiny fibres.
Comments The first and last warp thread is dark. The weft is the same as the dark yarn in the warp.

How is the band woven? The band is probably woven with a rigid heddle since there is no visible twisting of the warp, which in this case would indicate that the band had instead been woven with tablets. What has the band been used for? It is not possible to know since the band lacks context. Has the band been another color? Possibly, but this cannot be determined without analysis. What makes the band interesting is that it is coarse, loose and a bit floppy. In the collections of the Historical Museum, this type of band is unique.

Ett vävprov på SHM34817 – A test weave of SHM34817

Scroll down for English

Fyndet från Enköping väckte många frågor från både er läsare och också från oss själva.
Hur stadigt blir ett band i lin och ull?
Vad kan det ha använts till?
Syns några vändningar av brickrotationen i originalbandet?
Är lingarnet också tvåtrådigt?
Hur många inslag per cm är det?
Vilka kvalitéer skulle vara lämpliga att använda för att väva ett band som liknar detta band?

Amica valde att sätta upp en varp med Lingarn 16/2– vit och med ullgarn Möbelåtta 8/2– naturgrå.
Bandet har 14 brickor med 4 trådar i varje bricka.
2 vita
2 grå
2 vita
2 grå
2 vita
2 grå
2 vita
Brickorna är parställda och trädda i första brickan i paret från höger och andra brickan i paret från vänster, läst från höger.

Då inslaget inte syns på originalbandet så finns anledning att tro att det är av samma garn som varpgarnet i de yttre brickorna, dvs vitt lingarn. Amica valde att väva med Lingarn 16/2 som inslag.

När de båda banden ligger jämte varandra så kan man tydligt se likheten. Det är givetvis svårt att försöka bortse ifrån färgskillnaden. Originalbandet kan givetvis ha haft andra färger än de färger Amica valde till sin varp. Dock bör lingarnet inte ha varit i någon annan kulör än vit eller oblekt. Orginalbandets ullgarn skulle kunna ha haft en annan färg, men det går inte att avgöra utan en kemisk analys.

Originalbandet uppvisar inte, på hela längden om 25cm, någon förändring av brickrotationen. Ifall bandet endast har vävts som den bevarade delen går inte att angöra. Lingarnet i originalbandet är också tvåtrådigt, precis som ullgarnet.

Vad bandets kan ha använts som går inte att avgöra. Om bandet har använts som bälte så skulle en bältestorne lätt kunna pressas genom ullgarnsranden i mitten. De vita ränderna är mycket hårdare och mindre flexibla. Bandet blir ganska stadigt.

Originalbandet är 1,4-1,5cm brett och rekonstruktionsbandet blev 1,5cm brett. På bilden ser rekonstruktionen lite bredare ut men detta är en synvilla på grund av att det är ljusare till färgen än originalbandet. Originalbandet har 4,5 inslag/ cm, det har även rekonstruktionen.

Kvalitén på de garner Amica valde är väldigt lämpliga för att använda om man skall väva ett liknande band.

The find from Enköping brought many questions from both you readers and also from ourselves.
How sturdy will a band of linen and wool become?
What can it be used for?
Can you see the tablet rotation in the original band?
Is the linen yarn also 2-plyed?
How many wefts per cm are there?
Which qualitties would be suitable for use for weaving a band similar to this one?

Amica chose to put up a warp of Linen 16/2-white, with wool Möbelåtta 8/2– natural gray.
The band has 14 tablets with 4 threads in each tablet.
2 white
2 gray
2 white
2 gray
2 white
2 gray
2 white
The tablets are placed in point setting and threaded in the first tablet of the pair from the right direction and the second tablet in the pair left, read from the right side.

The weft is not visible on the original band, so there is reason to believe that it is of same yarn as the warp yarn in the outer tablets, ie white linen. Amica chose to weave with Linen yarn 16/2 as a weft.

When the two bands lies next to each other you can clearly see the resemblance. It is of course hard to try and ignore the color difference. The original band can of course have had other colors than the colors Amica chose in her warp. However, the linen should not have been in any other color than white or unbleached. The original band’s wool could have had a different color, but it can not be seen without a chemical analysis.

The original band has not, on the whole length of 25cm, any change of tablet rotation. If the band has only been woven as the preserved part is impossible to tell. The linen yarn in the original band is also two-plyed, just like the wool yarn.

What the band may have been used as is impossible to determine. If the band has been used as a belt, a belt tongue would easily have pushed through the wool stripe in the middle. The white stripes and much harder and less flexible. The band is quite sturdy.

The original band is 1,4-1,5cm wide and the reconstruction band is 1,5cm wide. In the picture the reconstruction looks a little wider, but this is an illusion because it is lighter in color than the original band. The original band has 4.5 wefts/cm, the same as the reconstruction.

The quality of the yarns Amica chose is very suitable to use if one is to weave a similar band.