Advent calendar 2022 – 1 December

December is here and this year we would like to show some of our personal favorites amongst the historical textiles we have come across during the last year.

The first one is a lovely embroidery from Piteå church. It depicts Virgin Mary/ Maria and we really love her cheeky look and her nose. It’s an Italian work from the late 13th century. Silk and embroidery on taffeta. Split stitch and couched work. High quality work!

Now in the collections of The Swedish History museum.
More pictures here

/ Amica and Maria

Paper at Nesat XIV

This year we presented our paper at Nest XIV. “Colours in medieval textiles versus archeological textiles from Swedish cities” was the title of our abstract.
Nest XIV was supposed to take place in Oulo in Finland but was first postponed a couple of times and then became a digital version on Zoom. All participants sent in their paper presentation in advance and only the session discussion was a live talk. A lot of interesting papers were presented! We can’t wait for the publication!!!

Since our talk was pre recorded we decided to put it up on YouTube. Here is the link:

We are so happy that we finally can share some of our research that we have been working on the last couple of years, it has taken long due to the pandemic… But finally we can share the amazing colors and fine fabrics from the medieval seal bags from Riksarkivet / National archive


Best wishes,
Amica and MariaAdvent calendar 2 December 2017

Our second calendar post is an embroidery. This one is also from an unknown Swedish church.
Here we can see a close up on the double running stitch in blue and red silk, forming 
 a geometrical pattern, on the linen background.
The embroidery is dated late 15th century- early 16th century.
Now in collections of Historiska museet, Sweden.

SparaSpara

Lödöse ID A8 randigt ylletyg/ Lödöse ID A8 striped wool fabric

Scroll down for English

Lödöse ID A8
Ullvävnad i tuskaft, nu brun i färgen, med ripsränder uppbyggd i fyra delar av tre olika färger.

Storlek: 23x 11 cm
Varp: Z-spunnen tråd, tunn, 8-9 tr/cm
Inslag: S-spunnen, något tjockare än inslaget, 7-8 tr/cm

Randen
Randen är uppbyggd av tre färger. Mörkt gulbrun, röd, gulbrun, samt mörkt gulbrun. Randen är relativt grov. Sammanlagt består den av 26 trådar som tillsammans blir 1,9 cm. Därefter kommer ett tuskaftsparti och en ny rand är invävd efter 6,2 cm.
6 tr mörk gulbrun
8 tr röd
6 tr gulbrun
6 tr mörk gulbrun

Kommentar
Fragmentet är något ruggat på den ena sidan. Fragmentet kommer ur de medeltida stadslagren i Lödöse. Det är inte närmre daterat än så, men en jämförelse med andra likartade fynd placerar tyget runt 1300-talet.

 

Lödöse ID A8
Wool weave in plain weave, now brown in color, with stripes woven in double tabby, buildup in four parts of three different colours.

Size: 23x 11 cm
Warp: Z-spun thread, thin, 8-9 tr / cm
Weft: S-spun, slightly thicker than the weft, 7-8 tr / cm

The stripe
The stripe is made up of three colours. Dark yellowish brown, red, yellowish and dark yellowish brown. The stripe is relatively rough. In total it consists of 26 threads which together measures 1.9 cm. Thereafter a plain weave  for 6,2 cm before the new stripe starts again.
6 tr. dark yellowish brown
8 tr. red
6 tr. yellowish
6 tr. dark yellowish brown

Comment
The fragment is slightly fulled on one side. The fragment comes from the city material of the medieval town  Lödöse. It is not dated closer than that, but a comparison with other similar findings place the fabric around the 1300s.
/
Amica and Maria

Ett tunt tyg från Stockholm / A thin fabric from Stockholm

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett tygfragment från Stockholm. Även en stor stad som Stockholm har blivit utgrävd i omgångar. Just detta fragment kommer ifrån stadsdelen Norrmalm, en plats som varit bebyggd sedan medeltiden. Kvarteret Svalan ligger i Stockholms city, nära T-centralen. 1991 gjordes en stor arkeologisk undersökning, då alla gamla hus hade rivits för att ge plats åt ett nytt kontorshus. Grävningen blev oerhört fyndrik. Med fyndens hjälp kan vi finna spår av stockholmare ända tillbaka till 1200-talet. Exakt hur gammalt detta tyg är vet vi inte då det saknar kontext.
Idag finns tyget i Historiska museets samlingar.

Landskap Uppland
Kvarter Svalan
Anläggningtyp Stadsmaterial
Fyndkategori Textilfragment
Datering Medeltid
Storlek 15x 5cm
Material Textil
Fiber 1 Ull
Fiber 2 Ull
Spinnriktining 1 Z-spunnet
Spinnriktining 2 Z-spunnet
Trådantal/cm -1 14tr/ cm
Trådantal/ cm -2 12tr/ cm
Bindning Tuskaft
Mönster Omönstrat
Stadkant Nej
Färg Mörkt brun
Visuellt intryck Ett mycket lätt och tunt tyg. Garnet har långa ganska glansiga fibrer. Fiber 1 har lite högre snodd än fiber 2 som har lite lösare snodd. Fiber 1 är tunt och jämnt spunnen. Fiber 2 är lite grövre och inte lika jämt spunnet.
Kommentarer Tråden ser ut att vara av kammgarnstyp. Då de två trådsystemen skiljer sig lite åt i uttryck. Möjligen är Fiber 1 varp då denna har en jämnare tråd samt fler trådar per cm. Tyget är väldigt jämnt slaget. Det är svårt att få någon känsla för tygets fall då det är väldigt fragmentariskt på sina platser, men det förefaller vara lite stelt om än tunt och luftigt.

 

Here comes an analysis of a fabric fragment  from Stockholm. Even a large city like Stockholm has been excavated in rounds. This fragment comes from the district of Norrmalm, a place that has been built since the Middle Ages. Quarter Svalan Eng.Swallow is located in central Stockholm, close to the Central Station. 1991 was a great archaeological survey, when all the old houses had been demolished to make way for a new office building. The digging became extremely rich in finds. With the finds help, we can find traces of locals back to the 1200s. Exactly how old this fabric is we do not know when it lacks context.

Today is the fabric of the History Museum’s collections.

Landscape Uppland
Street block Svalan
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 15x 5cm
Material Textile
Fiber 1 Wool
Fiber 2 Wool
Spin direction 1 Z-spun
Spin direction 2 Z-spun
Tread count/ cm -1 14tr/ cm
Tread count/ cm -2 12tr/ cm
Binding Two shaft/ Tabby
Pattern No pattern
Selvedge No
Color Dark brown
Visual impression A very light and thin fabric. The yarn has long rather shiny fibers. Fiber 1 has a bit higher twist than fiber 2, that has a little looser twist. Fibre 1 is thin and evenly spun. Fibre 2 is a bit rougher and not as evenly spun.
Comments The yarn seems to be of a worsted type. The two thread   systems differ slightly in their expression. Fiber 1 could be the warp since it consists of a more even thread and has more threads per centimeter. The fabric is very evenly beaten. It’s hard to make any sense of the fabric’s draping as it is very fragmented in some places, but it seems to be a bit stiff, yet very light and airy.

Ett tvärrandigt band från Enköping SMH34817/ A cross-striped band from Enköping SHM34817

Scroll down for English

Här kommer en analys av ett tvärrandigt band från Enköping. För att läsa lite kort om Enköping under medeltiden klicka här.

Fid 970497
Inv.nr 34817
Landskap Uppland
Kvarter Traktören
Anläggningtyp Stadsmaterial
Fyndkategori Textilfragment
Datering Medeltid
Storlek 45cm x 2cm
Material Textil
Fiber 1 Ull
Fiber 2 Ull
Spinnriktining 1 S-tvinnat
Spinnriktining 2 S-tvinnat
Trådantal/cm 1 9tr/cm
Trådantal/ cm 2 2tr/cm
Bindning Tuskaft
Mönster Tvärrandigt
Stadkant Ja
Färg Mörkbrun och ljusbrun
Visuellt intryck Ett grovt ganska löst slaget band med varannan tråd mörk och ljus så att det blir tydliga tvistränder. Både det mörka och det ljusa garnet har långa glansiga fibrer.
Kommentarer Bandets första och sista tråd i varpen är mörk. Inslaget är av samma typ som det mörka garnet i varpen.

Hur är bandet vävt? Bandet är förmodligen vävt i bandgrind då ingen vridning av varpen syns, som i så fall skulle indikera på at bandet hade varit vävt med brickor.
Vad har bandet använts till? Det går inte att veta då bandet saknar kontext.
Har bandet varit någon annan färg? Möjligen, men det går inte att avgöra utan en analys. Det som är spännande med detta band är att det är grovt, löst vävt och ganska sladdrigt. Detta band är unikt och saknar likheter i Historiska museets samlingar.

 

Here comes an analysis of a cross-striped band from Enköping. To read a little short of Enköping in the Middle Ages, click here.

FID 970497
Inv.nr 34817
Landscape Uppland
Street block Traktören
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 45cm x2cm
Material Textile
Fiber 1 Wool
Fiber 2 Wool
Spin direction 1 S-twisted
Spin direction 2 S-twisted
Tread count/ cm -1 9tr/cm
Tread count/ cm -2 2tr/cm
Binding Twoshaft/ Tabby
Pattern Cross-striped
Selvedge Yes
Color Dark brown and light brown
Visual impression A rather coarse and loosely beaten band with alternating threads of dark brown and light brown, that form a cross-striped pattern, in twist. Both the dark and the light yarn have very long and shiny fibres.
Comments The first and last warp thread is dark. The weft is the same as the dark yarn in the warp.

How is the band woven? The band is probably woven with a rigid heddle since there is no visible twisting of the warp, which in this case would indicate that the band had instead been woven with tablets. What has the band been used for? It is not possible to know since the band lacks context. Has the band been another color? Possibly, but this cannot be determined without analysis. What makes the band interesting is that it is coarse, loose and a bit floppy. In the collections of the Historical Museum, this type of band is unique.

Randigt från Lödöse C266/ Stripes from Lödöse C266

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett textilfragment från Lödöse, Sveriges västkust. Idag är Lödöse en liten stad men på medeltiden var det en betydelsefull plats med mycket människor.  Hittills har ungefär 1/3 av den medeltida staden grävts ut. I de upp till 4 m djupa kulturlagren har över 150.000 lösfynd gjorts. Lödöse är en av Sveriges fyndrikaste utgrävningsorter. Bebyggelsen går tillbaka till mitten av 1000-talet.

Lödöse C 266
Datering: medeltid
Teknik: tuskaft med rända vävda i halvpanama, även kallad tvistrand
Storlek: 10×12 cm stort fragment
Material: ull
Varp: Z-spunnet tunt garn, hård snodd 9-10 tr/cm
Inslag: S-spunnet fylligt grövre garn, 8-9 tr/cm

Randen är 1,2 cm bred och utgörs av 16 trådar. Tråden i randen är tjockare än i bottengarnet och den har en tydlig röd färg. Det är 3,5 cm mellan de två ränderna.

Tyget har en antydan till ruggning på ena sidan.

Det går inte att säga vad tyget har använts till då det är ett lösfynd.
Randig textil av denna typ har även hittats vid utgrävningarna i London och förekommer även på andra platser i Sverige.

C266
CC-by SA please cred if using photo

Here comes an analysis of textile fragments from Lödöse, Sweden’s west coast. Today Lödöse a small town but in the Middle Ages it was an important place with many people. To date, approximately 1/3 of the medieval city have been excavated. The up to 4 m deep cultural layers have over 150,000 finds. Lödöse is one of Sweden finds richest excavation sites. The settlement dates back to the mid 1000’s.

Lödöse C 266

Dating: Medieval
Technique: plain weave/tabby with stripes woven in extended tabby, aslo known as twist stripes
Size: 10 × 12 cm large fragment
Material: wool
Warp: Z-spun thin, hard twist yarn 9-10 tr / cm
Weft: S-spun loose twist, yarn with bigger volume, 8-9 tr / cm

Stripe is 1.2 cm wide and consists of 16 treads. The weft yarn in the stripe is thicker than the bottom yarn and the yarn has a clear red color. It is 3.5 cm between the two stripes.

The fabric has a hint of napping on one side.

We can not say what the fabric has been used for, since it is a find without any clear context.
This type of striped fabric has been found during the London excavations, and in various Swedish locations as well.