Ett tunt brickvävt band från Stockholm/ A thin tablet woven band from Stockholm

Scroll down for English
Här kommer ett tunt brickvävt band från Stockholm. Bandet kommer från samma kvarter som detta tyg.

Landskap Uppland
Kvarter Svalan
Anläggningtyp Stadsmaterial
Fyndkategori Textilfragment
Datering Medeltid
Storlek 20cm x0,5cm
Material Textil
Fiber 1 Ull
Fiber 2 Ull
Spinnriktining 1 S-tvinnat
Spinnriktining 2 S-tvinnat
Trådantal/cm 1 ?
Trådantal/ cm 2 22-23tr/cm
Bindning Enkelställda brickor
Mönster Tunna kanter, grovt mittparti
Stadkant Nej
Färg Mörkt brun
Visuellt intryck Tunt brickvävt band med tunt garn på sidorna och grovt garn i mitten. Inslaget syns som öglor i kanten.
Kommentarer Då inslaget ligger som öglor i kanten finns misstanke om att det har funnits ett annat garn i ytterkant men att detta garn har brutits ner i jorden. Vilket skulle kunna indikera på att det garnet varit av ett annat material än ull, möjligen lin. Då vridningen på garnet på brickan i mitten av bandet har en längre flottering än garnet på sidobrickorna så föreligger det en möjlighet att denna bricka endast är trädd i 2 hål.

Here, a thin tablet woven band from Stockholm. The band comes from the same block as this fabric.

Landscape Uppland
Street block Svalan
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 20cm x0,5cm
Material Textile
Fiber 1 Wool
Fiber 2 Wool
Spin direction 1 S-twisted
Spin direction 2 S-twisted
Tread count/ cm -1 ?
Tread count/ cm -2 23-23tr/cm
Binding Single placed tablets
Pattern Thin at sides, think in the middle
Selvedge No
Color Dark brown
Visual impression Thin tablet woven band with thin yarn at the sides and thick yarn in the middle. There are visible weft loops at the edges.
Comments Since there are weft loops at the edge, we might suspect that there used to be another yarn in the edge, but that it has disappeared in the earth. Which could indicate that this yarn was of another material than wool. Then the twist of the yarn from the tablet in the middle of the band has longer floats than the yarn from the side tablets, so it is possible that only two holes of the center tablet were threaded.

 

Ett vävprov på SHM34817 – A test weave of SHM34817

Scroll down for English

Fyndet från Enköping väckte många frågor från både er läsare och också från oss själva.
Hur stadigt blir ett band i lin och ull?
Vad kan det ha använts till?
Syns några vändningar av brickrotationen i originalbandet?
Är lingarnet också tvåtrådigt?
Hur många inslag per cm är det?
Vilka kvalitéer skulle vara lämpliga att använda för att väva ett band som liknar detta band?

Amica valde att sätta upp en varp med Lingarn 16/2– vit och med ullgarn Möbelåtta 8/2– naturgrå.
Bandet har 14 brickor med 4 trådar i varje bricka.
2 vita
2 grå
2 vita
2 grå
2 vita
2 grå
2 vita
Brickorna är parställda och trädda i första brickan i paret från höger och andra brickan i paret från vänster, läst från höger.

Då inslaget inte syns på originalbandet så finns anledning att tro att det är av samma garn som varpgarnet i de yttre brickorna, dvs vitt lingarn. Amica valde att väva med Lingarn 16/2 som inslag.

När de båda banden ligger jämte varandra så kan man tydligt se likheten. Det är givetvis svårt att försöka bortse ifrån färgskillnaden. Originalbandet kan givetvis ha haft andra färger än de färger Amica valde till sin varp. Dock bör lingarnet inte ha varit i någon annan kulör än vit eller oblekt. Orginalbandets ullgarn skulle kunna ha haft en annan färg, men det går inte att avgöra utan en kemisk analys.

Originalbandet uppvisar inte, på hela längden om 25cm, någon förändring av brickrotationen. Ifall bandet endast har vävts som den bevarade delen går inte att angöra. Lingarnet i originalbandet är också tvåtrådigt, precis som ullgarnet.

Vad bandets kan ha använts som går inte att avgöra. Om bandet har använts som bälte så skulle en bältestorne lätt kunna pressas genom ullgarnsranden i mitten. De vita ränderna är mycket hårdare och mindre flexibla. Bandet blir ganska stadigt.

Originalbandet är 1,4-1,5cm brett och rekonstruktionsbandet blev 1,5cm brett. På bilden ser rekonstruktionen lite bredare ut men detta är en synvilla på grund av att det är ljusare till färgen än originalbandet. Originalbandet har 4,5 inslag/ cm, det har även rekonstruktionen.

Kvalitén på de garner Amica valde är väldigt lämpliga för att använda om man skall väva ett liknande band.

The find from Enköping brought many questions from both you readers and also from ourselves.
How sturdy will a band of linen and wool become?
What can it be used for?
Can you see the tablet rotation in the original band?
Is the linen yarn also 2-plyed?
How many wefts per cm are there?
Which qualitties would be suitable for use for weaving a band similar to this one?

Amica chose to put up a warp of Linen 16/2-white, with wool Möbelåtta 8/2– natural gray.
The band has 14 tablets with 4 threads in each tablet.
2 white
2 gray
2 white
2 gray
2 white
2 gray
2 white
The tablets are placed in point setting and threaded in the first tablet of the pair from the right direction and the second tablet in the pair left, read from the right side.

The weft is not visible on the original band, so there is reason to believe that it is of same yarn as the warp yarn in the outer tablets, ie white linen. Amica chose to weave with Linen yarn 16/2 as a weft.

When the two bands lies next to each other you can clearly see the resemblance. It is of course hard to try and ignore the color difference. The original band can of course have had other colors than the colors Amica chose in her warp. However, the linen should not have been in any other color than white or unbleached. The original band’s wool could have had a different color, but it can not be seen without a chemical analysis.

The original band has not, on the whole length of 25cm, any change of tablet rotation. If the band has only been woven as the preserved part is impossible to tell. The linen yarn in the original band is also two-plyed, just like the wool yarn.

What the band may have been used as is impossible to determine. If the band has been used as a belt, a belt tongue would easily have pushed through the wool stripe in the middle. The white stripes and much harder and less flexible. The band is quite sturdy.

The original band is 1,4-1,5cm wide and the reconstruction band is 1,5cm wide. In the picture the reconstruction looks a little wider, but this is an illusion because it is lighter in color than the original band. The original band has 4.5 wefts/cm, the same as the reconstruction.

The quality of the yarns Amica chose is very suitable to use if one is to weave a similar band.

Ett långrandigt brickvävt band från Enköping SHM34817/ A striped tablet woven band from Enköping SHM34817

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett brickvävt band från Enköping, Uppland. Sedan vikingatiden har Enköping varit bebott och 1413 utfärdade Erik av Pommern stadsprivilegier till staden. Möjligen kan privilegier ha tilldelats staden tidigare då ärkebiskop Jarler i ett brev skrivet i början av 1250-talet nämner borgare i Enköping. Dessa privilegier kan ha förstörts vid någon av de bränder som härjat staden. Enköping härjades av stadsbränder 1389 (vitaliebröderna härjade staden), 1572, 1609 och den sista 1799.

FID FID970452
Inv.nr SHM34817
Landskap Uppland
Kvarter Traktören
Anläggningtyp stadsmaterial
Fyndkategori textilfragment
Datering medeltid
Storlek 25cm x1,5cm
Material textil
Fiber 1 Varpsystem- ull/lin
Fiber 2 Okänt då det inte syns
Spinnriktining 1 s-tvinnat
Spinnriktining 2 Okänt då det inte syns
Trådantal/cm -1 36-38tr/cm
Trådantal/ cm -2 Okänt då det inte syns
Bindning Parställda brickor
Mönster Långrandigt
Stadkant Ja
Färg Brun och vit/ljus
Visuellt intryck Det bruna garnet är 2-trådigt och av ullkarraktär. Det vita garnet är 2-trådigt, mer nedbrutet. De ljusa trådarna har platta fiber och är av linnekarraktär. Ytan är slät och obehandlad. Bandet saknar de ljusa varpgarnet och inslaget på omkring halva längden.
Kommentarer Bandet börjar med 2 brickor med ljusa trådar, 2 brickor mörka, 2 ljusa, 2 mörka, 2 ljusa, 2 mörka och avslutas med 2 ljusa. Brickorna är trädda med 4 trådar i varje bricka.

Here comes an analysis of a tablet woven band from Enköping, in the region of Uppland, Sweden. Since the Viking Age Enkoping been inhabited and in 1413 Erik of Pomerania gave the town city rights. Possibly the privileges have been assigned to the city earlier when Archbishop Jarler in a letter written in the early 1250s mentions burghers in Enköping. These privileges may have been destroyed by one of the fires that ravaged the city. The city was ravaged by fire in 1389 (Vitali brothers ravaged the city), 1572, 1609 and the last 1799.

FID FID970452
Inv.nr SHM34817
Region Uppland
Street block Traktören
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 25cmx 1,5cm
Material Textile
Fiber 1 wool/ linen- warp
Fiber 2 Unknown when not visual- weft
Spin direction 1 s-twisted- warp
Spin direction 2 Unknown when not visual- weft
Tread count/ cm -1 36-38 tr/cm- warp
Tread count/ cm -2 Unknown when not visual- weft
Binding Tablets in point setting
Pattern Striped
Selvedge Yes
Color Brown and white/light
Visual impression The brown yarn is 2-plyed and made out of wool. The white yarn is 2-plyed, more decomposed. The white treads have got flat fibers and are made of linen. The surface is smooth and untreated. The band lacks the white warp yarn and the weft yarn of about half the length of the band.
Comments The band starts with two tablets with white treads, 2 brown, 2 white, 2 brown, 2 white, 2 brown and ends with 2 white. The tablets have 4 treads in each tablet.

Photos by: Maria Neijman