Sytråd från Sigtuna/ Sewing thread from Sigtuna

Scrol down for English 

Vi får ofta frågor om vilken tråd man sytt sina kläder med under olika historiska perioder. Det finns inget enkelt svar eftersom det statistiska underlaget väldigt ofta är bristfälligt. Väldigt ofta saknas sömmar eller sytrådar i arkeologiska fynd. Men när vi ser sytråd i de textilier vi analyserat så blir vi givetvis väldigt glada och lägger till den informationen i vår samlade databas av sömmar och stygn.

Cellulosa bryts ner av fukt och klarar sig därför väldigt dåligt i jorden. Det är därför ganska ovanligt att hitta linne eller lintråd bland de arkeologiska fynden. Det finns dock både linne och lintråd i ett flertal textilier som bevarats ovan jord.
Ull bryts inte ner lika snabbt som cellulosa och därför är bevarandegraden högre för ull. Jordfunna textiler är inte representativa för de sorters textilier som har används under den aktuella tidsperioden på platsen.

Nedan ser vi en sytråd i ett av de textila fynden från Sigtuna. Sytråden är spunnen av ull. Detta fynd är daterat till första halvan av 1000-talet. Tråden är tvåtrådig och har en ganska hög snodd. Tråden är också grövre än tråden i väven på tyget.
Vad textilen har varit vet vi ännu inte men vi kommer att analysera denna närmare längre fram.
/ Amica och Maria

English: 
We often get questions about which sewing thread that have been used to sew clothes with during different historical periods. There is no easy answer to that, because the data is very often insufficient and can’t provide a good statistic basis. Very often there are no seams or sewing threads in archeological finds. But when we see the sewing thread in the textiles we analyzed, we are of course very happy and add the information in our overall database of stitches and sewing thread

Cellulose is degraded by moisture and survives therefore very poorly in the soil. It is quite rare to find linen or linen thread among the archaeological finds. However, there are both linen and linen sewing thread in a number of textiles that have been preserved above ground.
Wool does not decompose as quickly as cellulose and therefore  is the retention rate higher for wool. Archelolgical textiles are not 100% representative for the kinds of textiles that have been used during the period in question on the spot.

Above we see a sewing thread in one of the textile finds from Sigtuna, Sweden. The sewing thread is spun from wool. This find is dated to the frist or second quater of the 11th century. The thread is two-plyed and has a fairly high twist. The thread is also thicker than the thread in the woven fabric.
What the textile has been, we do not know yet, but we will analyze this further.
/ Amica and Maria

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.